1397/7/1 یکشنبه
لوایح

نام نویسنده: موافقیت هیئت وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی
آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی اصلاح شد

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت درباره « اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی»  را ابلاغ کرد.

 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، به منظور رفع مغایرت قانونی و ایراد وارده از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه فوق موافقت کرد.

بر این اساس و در ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸ )الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه واژه «سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود.