1397/7/1 یکشنبه
لوایح

نام نویسنده:
نحوه پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل تغییر کرد

نحوه پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل تغییر کرد
هیأت دولت مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف‌های مربوط از محل ظرفیت مقرر در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز سایر ظرفیت‌های قانونی برای جابجایی اعتبارات تأمین کند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف‌های مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت کنند.
دستگاه‌های اجرایی همچنین مجاز به پرداخت حق عضویت سازمان‌های مندرج در ردیف‌های مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط خود در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) هستند.
بر اساس مصوبه هیأت دولت، در صورت عدم وصول گزارش دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ضرورت تداوم عضویت ایران در سازمان بین المللی مربوط، خروج از سازمان‌های مندرج برای گذراندن تشریفات قانونی به تصویب خواهد رسید.