1397/7/1 یکشنبه

سرپرست اداره کل بررسی های اجرای قانون اساسی منصوب شد

1400/12/22 یکشنبه
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در حکمی محمد حسن پور را به عنوان سرپرست اداره کل بررسی های اجرای قانون اساسی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی دکتر عزیزالله فضلی در این حکم نوشت: قانون اساسی ثمره تلاش های بی وقفه ملت بزرگ ایران است که صیانت از آن در گرو اصرار بر اصول و روح حاکم بر این سند ملی می باشد. لذا حرکت در مسیر عالی ترین میثاق حاکمیت و مردم امری بس خطیر و افتخار افرین است 

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور بر بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود در اجرای اوامر و سیاست های مقام معظم رهبری و خط مشی ریاست محترم جمهوری و پایبندی به میثاق نامه معاونت حقوقی رییس جمهور تاکید کرده است.