1397/7/1 یکشنبه

انتشار بیش از بیست جلد کتب حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهور

1399/12/30 شنبه
انتشار بیش از بیست جلد کتب حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهور 
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دوره مدیریت دولت دوازدهم  بر پایه اصول بنیادین حقوقی خصوصاً حاکمیّت قانون، عدالت‌مداری و تامین حقوق و آزادی های مردم در راستای مأموریت‌های قانونی خود گام برداشته است.

در این چارچوب، در پهنه‌های سیاست‌گذاری و مدیریت حقوقی و کنش‌گری برای ارائه نظریه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به منظور رفع اختلاف‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و مستندسازی اموال غیرمنقول عمومی و دولتی علاوه بر انجام امور جاری، به مطالعات بنیادین و تهیه و تدوین لوایح قانونی متعدد در زمینه تضمین حق‌ها و آزادی‌هایی مانند دانشنامه سیاست‌گذاری حقوقی و سند جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور مبادرت ورزیده است.، و فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول این دوره را که به صورت چندین جلد کتاب منتشر نمود.
فهرست  برخی از پژوهش ها  و فعالیت ها به شرح جدول زیر می باشد.
 
1 دانشنامه سیاستگذاری حقوقی
2 دفاع از مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری ( مجموعه لوایح دفاعی و آراء)
3 پالایش قوانین و مقررات با تاکید بر تصویبنامه های تنقیحی هئیت وزیران 1396-1400
4 میثاق ملی ( مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی
5 مجموعه نظریات حقوقی سال 1399 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
6 مجموعه نظریات حقوقی سال 1398 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
7 مجموعه نظریات حقوقی سال 1397 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
8 مجموعه نظریات حقوقی سال 1396 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
9 هنجارگذاری حقوقی مجموعه لوایح و مصوبات معاونت حقوقی رییس جمهور 1396-1400
10 مجموعه توافق های تشریفاتی1392-1399 جلد 1
11 مجموعه توافق های تشریفاتی1392-1399 جلد2
12 طرح های مجلس شورای اسلامی در سنجه رویکرد های معاونت حقوقی
13 امنیت سایبری در سیاست گذاری حقوقی آلمان
14 مصونیت سران دولت در حقوق بین الملل
15 قوه مجریه: واکاوی صلاحیت ها و مناسبات آن با دیگر قوا
16 برجسته‌ترین اقدامات معاونت حقوقی در کمیته حمایت از کسب و کار (کمیته ماده 12) 1400-1396
17 سند جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدابیر اجرایی آن
18 حقوق و سیاست گذاری کارآمد
19 سیاستگذاری های عمومی
20 مجموعه پژوهش های تحقیقی معاونت حقوقی رئیس جمهور
21 موافقتنامه نمونه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری به همراه مذاکرات و تنقیح مصوبات سرمایه گذاری خارجی
 

 
1400/6/6