1397/7/1 یکشنبه

کارگاه رویه‌های شورای نگهبان در بررسی طرح‌ها و لوایح برگزار شد

1401/3/2 دوشنبه
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و پژوهشکده شورای نگهبان کارگاه یک روزه بررسی ایرادات پرتکرار شورای نگهبان نسبت به لوایح، طرح‌ها و مصوبات برگزار کردند.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در این کارگاه گفت: با توجه به الزام سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت موازین شرعی قانون اساسی، باید سازوکاری در مجلس و دولت پیش‌بینی شود که بایسته‌های شرعی و قانونی در آنها قبل از تصویب رعایت شود. ضمن آنکه پرداختن به این موضوع از وظایف مهم مراجع وضع قوانین و مقررات است.
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه تصریح کرد: باید تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات نیز بر اساس سیاست‌های کلی قانون‌گذاری روشن شود. همچنین بر اساس این سیاست‌ها باید محدوده اختیار مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه روشن شود به عنوان مثال با توجه به نظرات شورای نگهبان، در تغییر لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت نباید شاکله بودجه دگرگون شود.
دکتر طحان نظیف تصریح کرد: از الزامات دیگر سیاست‌های کلی قانونگذاری رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی نظیر قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات حقوقی، ابتدا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلند‌مدت و ملی همراه با جلب مشارکت حداکثری مردم است.
در این کارگاه که با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی دولت برگزار شد ایرادات پرتکرار شورای نگهبان به مصوبات مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.