1397/7/1 یکشنبه

مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات جرايم و مجازات‌ها منتشر شد

1401/6/12 شنبه
کتاب مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات جرايم و مجازات‌ها (چاپ چهاردهم - ویرایش یازدهم) منتشر شد.
این مجموعه مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی؛

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹؛

آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مجازات اسلامی؛

دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های رییس قوه‌قضاییه؛

آرای وحدت‌رویه و اصراری دیوان‌عالی كشور؛

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛

نظرات مشورتی اداره‌كل حقوقی قوه‌قضاییه؛

قوانین و مقررات مرتبط؛

یادداشت‌های تنقیحی و توضیحی؛

جداول تطبیق مواد ق.م.ا. ۱۳۹۲ با ق.م.ا. ۱۳۷۰ و برعكس؛

واژه‌نامه‌های تفصیلی ـ مفهومی ق.م.ا. ۱۳۹۲ و ق.م.ا. ۱۳۷۵؛

و... .