1397/7/1 یکشنبه
همایش ها

نام نویسنده:
تمدید مهلت ارسال چکیده های تفصیلی همایش ملی بازخوانی اندیشه های استاد امیر ناصر کاتوزیان در حقوق عمومی

تمدید مهلت ارسال چکیده های تفصیلی 
معاونت حقوقی رئیس جمهور مهلت ارسال چکیده های تفصیلی همایش ملی بازخوانی اندیشه های استاد امیر ناصر کاتوزیان در حقوق عمومی را تمدید کرد
معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به برگزاری «همایش ملی برای بزرگداشت و بازخوانی اندیشه‏های استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی» همت گمارده است؛ تا از این رهگذر ابعاد اندیشه های ایشان در زمینه بنیان ها و سایر عرصه های حقوق عمومی مورد واکاوی قرار گیرد. بدیهی است که، این شناخت می تواند در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم سازی حقوقی، تضمین حق ها و آزادی های شهروندان و حکمرانی حقوق اثر بخش و کارآمد نقش آفرین است.
با توجه به استقبال اساتید و دانشجویان محترم و همچنین درخواست تمدید مهلت ارسال چکیده های تفصیلی، دبیرخانه همایش،  مهلت ارسال چکیده های تفصیلی همایش ملی بازخوانی اندیشه های استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی را تا تاریخ 1399/04/31 تمدید کرد.