1397/7/1 یکشنبه
همایش ها

نام نویسنده: همایش ملی
بازخوانی اندیشه های استاد امیر ناصر کاتوزیان در حقوق عمومی

همایش ملی
بازخوانی اندیشه های استاد امیر ناصر کاتوزیان در حقوق عمومی
دکتر امیر ناصر کاتوزیان حقوقدان، استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از نویسندگان نخستین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. با وجود آنکه، بیشتر آثار ارزشمند استاد در حوزه حقوق خصوصی است، اما نگاشته‌ها، اندیشه‌ها و آراء ایشان، نشان از تسلط مثال زدنی بر مباحث حوزه حقوق عمومی، به ویژه حق‌ها و آزادی‌های مردم، دارد.
حضور استاد در کمیسیون تدوین نخستین پیش‏نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به گونه ای نمایانگر تفکرهای عمیق ایشان در حوزه حقوق عمومی بود. ایشان که استادانه بر کرانه‌های حق‌ها و آزادی‌های ملت نیز آگاه و اندیشه دار بود در راه اعمال بیشینه این حقوق در قانون اساسی بسیار کوشید و ارائه طریق نمود.
علاوه براین، استاد همواره در زمینه تألیف مجموعه های ماندگار حقوقی از جمله در عرصه حقوق عمومی بلند همت بوده اند و بر همین اساس با نگاشتن آثاری ارزشمند مانند «فلسفۀ حقوق»، «مبانی حقوق عمومی» و «گامی به‏سوی عدالت»  در این زمینه نظریه پردازی کرده اند. البته؛ ایشان در طرح «مقدمه‏ای بر جمهوری اسلامی»، «نقدی تحلیلی بر پیش‏نویس قانون اساسی» و «مبانی فلسفی و حقوقی آزادی» جنبه های اساسی حقوق عمومی را تبیین نمود و از ضرورت‏های «دولت خدمتگزار و مسئول به‏جای دولت حاکم» سخن راند. هم چنین، گسترۀ «آزادی اندیشه در قانون اساسی و قانون مطبوعات» را ترسیم کرد و «در جستجوی راه وحدت»، «اصول منطقی حاکم برتفسیرقانون اساسی» را باز گفت و «لزوم پاسداری از قانون اساسی» را یادآور شد و با تأکید بر «آزادی اندیشه و بیان»،بر بنیاد «حکومت قانون و جامعۀ مدنی» پای فشرد.
 در همۀ این آثار، نگاه ویژۀ استاد کاتوزیان به حقوق عمومی را می‏توان پی گرفت و به بازخوانی و تبیین اندیشه های این حقوقدان ممتاز ایران در قلمرو حق‏ها و آزادی‏های عمومی پرداخت.
بر این اساس، معاونت حقوقی رییس جمهور به برگزاری «همایش ملی برای بزرگداشت و بازخوانی اندیشه‏های استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی» همت گمارد؛ تا از این رهگذر ابعاد اندیشه های ایشان در زمینه بنیان ها و سایر عرصه های حقوق عمومی مورد واکاوی قرار گیرد. بدیهی است که، این شناخت می تواند در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم سازی حقوقی، تضمین حق ها و آزادی های شهروندان و حکمرانی حقوق اثر بخش و کارآمد نقش آفرین است.