1397/7/1 یکشنبه
مقالات

نام نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی
نمائی از دیدبانی پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت دوازدهم

نمائی از دیدبانی پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت دوازدهم
روزنامه ایران سه شنبه 6/6/1397 صفحه 3
ایران برای همۀ ایرانیان. این ایدۀ محوری گفتمانی است که به حقوق شهروندی هر ایرانی به صرف رابطۀ تابعیت با دولت ایران و منصرف از مولفه هایی چون جنسیت، دین، مذهب، عقیدۀ سیاسی، طبقۀ اجتماعی، موقعیت اقتصادی و... باورمند است. اما پذیرش تکثر نظام های ارزشی و شناسائی تنوع سبک زندگی ایرانیان در گروی یک دولت قانونمند است، دولتی که با ارتفاع گرفتن از همۀ نظامات اخلاقی، به-مثابۀ یک داور بی طرف در مقام تضمین حق ها و آزادی های عمومی باشد. تحقق این مهم از رهگذر دیدبانی از قانون اساسی به مثابۀ میثاق ملی بین همۀ ایرانیان است. با این هدف، دولت دوازدهم که یکی از مهم ترین برنامه های آن، اجرای بدون تنازل همۀ اصول قانون اساسی و صیانت و دیدبانی از حقوق شهروندی است، نسبت به فعالیت معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام کرد.
وظیفۀ ذاتی این معاونت، پیگیری موردی موارد نقض حق های اساسی و حقوق بشر و بررسی و مطالعات بنیادی دراین خصوص است. ازاین رو، این معاونت به سرپرستی دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، دانشیار حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران که از  چهره های آکادمیک نام آشنا در عرصۀ دیدبانی از حقوق بشر است، شکل گرفت و اینک گروهی از فارغ التحصیلان نخبۀ مقطع دکترای برترین دانشگاه های ایران به عنوان کارشناسان زبدۀ این حوزه، به حصول این معاونت به کارکردهایش یاری می رسانند.
بررسی، پیگیری و ارزیابی عملکرد دستگاه ها در اجرای اصول قانون اساسی و تهیه گزارشات مربوطه؛ بررسی انطباق مصوبات کمیسیون های دولت با اصول قانون اساسی؛ مطالعه و تطبیق لوایح پیشنهادی و برنامه های دولت با اصول قانون اساسی؛ صیانت از حقوق مردم در برنامه ریزی ها و اقدامات اجرائی دستگاه های دولتی؛ تهیه و تدوین نظام پایش و ارزشیابی عملکرد دستگاه ها در اجرای اصول قانون اساسی؛ تعامل با شورای پژوهش های علمی کشور جهت حمایت از پژوهش های مربوط به حوزه قانون اساسی و برنامه-ریزی و حمایت از طراحی و ایجاد پرتال های مربوط به اجرای قانون اساسی جلوه ای از کارنامۀ اقدامات مفید، موثر و واقعی معاونت در دورۀ بسیار کوتاه (سه ماهه) فعالیت آن است. براین بنیاد، معاونت پی گیری اجرای قانون اساسی، درراستای برنامه و کارنامه خویش، دست یاری به سوی همۀ احزاب، تشکل های سیاسی، مدنی، صنفی و فعالان حقوق بشر، دراز کرده و از خداوند متعال، توفیق تکریم کرامت ذاتی انسان و حرمت حق و حریم همۀ ایرانیان را خواستار است.