1397/7/1 یکشنبه

نخستین نشست تخصصی نظارت بر قراردادهای با اهمیت دستگاههای اجرایی برگزار شد

1401/3/8 یکشنبه
به همت امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی، نخستین نشست تخصصی همفکری راجع به نظارت بر قراردادهای با اهمیت دستگاههای اجرایی با حضور مدیران کل حقوقی برخی دستگاههای مرتبط با میربانی اداره کل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این نشست هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی و مدیران کل حقوقی و نمایندگان وزارتخانه های نفت، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، اقتصاد و دارایی و مرکز امورحقوقی بین المللی ریاست جمهوری نیز حضور داشتند.

مسایل کلیدی در فرآیند نظارت بر قراردادهای بااهمیت، برخی تجربیات دستگاه های مختلف و موانع و چالشهای مرتبط در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  
همچنین باورمندی دستگاهها و شرکتهای تابعه در خصوص نظارت موثر و مطلوب، عارضه یابی برخی قراردادهای بااهمیت منعقده ناموفق، تمرکز بر تدوین راهنمای انعقاد قراردادها و نمونه قراردادهای پرکاربرد، ایجاد یا تقویت نظام گردش اطلاعات قراردادها و سامانه‌های انتشار و نظارت قراردادها، مشارکت و خرید خدمات مشاوران و کارشناسان حقوقی خبره در تدوین و انعقاد قرارداد از جمله مصوبات و جمع بندی این نشست در راستای نظارت موثر و مطلوب بر ابعاد حقوقی قراردادها بوده است.