1397/7/1 یکشنبه

با پیش‌نهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری

3983 مصوبه هیئت وزیران نسخ صریح شد

1400/12/8 یکشنبه

نهمين تصويبنامه تنقيحی هيات وزيران ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی، تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران درباره نسخ صریح مصوبات بازه زمانی ۱۲۸۸/۱۱/۵ تا ۱۲۹۹/۱۲/۲۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ هیات دولت تصویب و طی شماره ۱۵۷۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
این مصوبه، نخستین تصویبنامه هیات وزیران است كه به صورت «تاریخی» تنقیح مصوبات این مرجع وضع را انجام داده و بازه زمانی منتهی به پایان قرن گذشته را در بر می‌گیرد.

در این تصویبنامه، تعداد ۳۹۸۳ مصوبه هیات وزیران نسخ صریح گردیده كه در نتیجه آن عدم اعتبار ۴/۵ درصد از كل مصوبات هیات وزیران قطعیت یافته است. پیش از این، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۸ مصوبه تنقیحی موضوعی در موضوعات بیمه شخص ثالث، حمل و نقل ریلی (راه آهن)، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، اتاق‌های بازرگانی، زنان، صنایع كوچك و شهركهای صنعتی و نیز تخلفات اداری را با همكاری دستگاههای اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسانده كه نتیجه آن تنقیح حدود ۵۳۰۰ تصویبنامه هیات وزیران بوده است.