1397/7/1 یکشنبه
.

بررسی عملکرد و چالشهای واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

1400/10/29 چهارشنبه
.
.


ساختار، سازمان، عملکرد و چالشهای واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در راستای مطالعه و بهبود ارتقای عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی نشستهای حضوری با معاونان و مدیران کل حقوقی برخی دستگاههای اجرایی برگزار می‌کند.
این نشست‌ها موجب تعامل مستقیم و دوسویه‌ با دستگاههای اجرایی شده و ساختار، سازمان، شرح وظایف و اهم عملکرد امورحقوقی دستگاه‌ها و چالش‌های آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

در این نشست‌های تعاملی، دستگاه‌های اجرایی به تشریح ساختار و سازمان امورحقوقی دستگاه، اهم وظایف و عملکرد، نقش و اثربخشی امورحقوقی در فرآیندهای دستگاه اجرایی و مسایل و چالشهای خود می‌پردازند. تنوع وظایف و امور محوله به واحدهای حقوقی، عدم تناسب نیروی انسانی کارآمد واحدهای حقوقی با آن، ضرورت توجه به مسایل معیشتی و نظام جذب، ارتقاء، نگهداشت و توانمندسازی کارشناسان و مدیران حقوقی از مهمترین چالشهای واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است.

معاونان، مدیران کل حقوقی و رؤسای مراکز حقوقی وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تاکنون با حضور در معاونت حقوقی با ارائه مستندات به تشریح مسایل و عملکرد خود پرداخته‌اند
 
.