1397/7/1 یکشنبه

بررسی اختلافات مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی در معاونت حقوقی

اختلافات دبیرخانه ی شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی با دستگاههای اجرایی در اجرای بند الف ماده 65 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور در حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی در این  جلسه  دکنر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور ،سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و نمایندگان دستگاههای اجرایی حضور داشتند. اختلافات مناطق آزاد مذكور با دستگاههای اجرایی در راستای عملیاتی شدن بند الف ماده 65 قانون احكام دائمی  برنامه های توسعه ی كشورمورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه ضمن تاكید بر اجرای قانون احكام دائمی برنامه های توسعه بر ضرورت همكاری و هم فكری دبیرخانه ی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت كشور در انتصابات فرمانداران و همچنین احكام شهرداران مناطق آزاد تاکید شد و مقرر گردید معاونت حقوقی جمع بندی حاصل از جلسات برگزار شده و بررسی قوانین و مقررات مربوطه  را برای اتخاذ تصمیم نهایی به رئیس جمهور محترم ارسال نماید.

بر اساس بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و كلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون كار اداره می‌شوند.