زندگینامه

1399040802
معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

دکتر بتول آهنی
معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

سوابق تحصیلی 
دوره علمی رشته تحصیلی گرایش دانشگاه کشور سال شروع و پایان دوره
کارشناسی حقوق - تهران ایران 75-1371
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تهران ایران 77-1375
دکتری حقوق خصوصی تهران ایران 82-1377

سوابق حرفه ای(بخش دولتی-عمومی)
محل کار سمت تاریخ شروع
دانشگاه امام صادق مدرس 1384- 1378
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  مشاور حقوقی 1385- 1389
وزارت بهداشت مشاور حقوقی 1389- 1396
وزارت صنعت معدن تجارت
مشاور حقوقی 1391 -1393
دانشگاه تهرانپردیس کیش، البرز)
مدرس 1386 تا کنون 
کانون وکلای دادگستری وکیل دادگستری 1378 تا 1397

نهاد ریاست جمهوری
مدیر کل آموزش معاونت حقوقی 1397 تا 1398
معاون آموزش و تحقیقات 1398 تا کنون

مهارت ها:
1- حقوق قراردادهای داخلی و بین المللی؛
2- داوری های بین المللی؛
3- حقوق تجارت الکترونیک؛
4- حقوق خصوصی؛
5- حقوق قراردادهای دولتی؛
6- طرح و دفاع از دعاوی بین المللی.

فعالیت های علمی و پژوهشی)
طرح پژوهشی:
عنوان طرح سمت محل اجرا تاریخ 
بررسی موانع قانونی جذب کمکهای مردمی به بهزیستی مجری سازمان بهزیستی 1381
بررسی قوانین خانواده همکار مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 1378
شروط ضمن عقد مجری شورای عالی توسعه قضایی 1382
روابط حقوقی زوجین مجری شورای عالی توسعه قضایی 1383
روابط حقوقی والدین و فرزندان مجری شورای عالی توسعه قضایی 1385
تهیه بسته های آموزشی حقوق تجارت الکترونیکی مجری مرکز پژوهش های وزارت بازرگانی 1385
تعارض قوانین در محیط الکترونیکی مجری مرکز پژوهش های وزارت دادگستری 1385
آیین دادرسی در محیط الکترونیکی مجری مرکز پژوهش های وزارت دادگستری 1386
نمونه قراردادهای تجارت الکترونیکی مجری مرکز پژوهش های وزارت بازرگانی 1387
تدوین بخشی از قانون دریایی جامع ایران- آلودگی دریایی ناظر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 1390

کتب و مقالات منتشر شده:
عنوان نوع نام مجله نام ناشر زمان نشر
حکم و آثار آن تالیف مجله ندای صادق دانشگاه امام صادق ش24 سال 81
اعتبار علم قاضی تالیف مجله ندای صادق دانشگاه امام صادق ش25 سال 81
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی تالیف مجله ندای صادق دانشگاه امام صادق ش29 سال 82
بر قراری امنیت در قرار دادهای الکترونیکی تالیف مجله ندای صادق دانشگاه امام صادق ش30 سال 82
بررسی تطبیقی حقوق خانواده( دکتر صفایی و جمعی از همکاران) تالیف کتاب انتشارات دانشگاه تهران 1384
اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی تالیف فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره 42 شماره 1 بهار 1391
نقد رویه قضایی- مقاله ایفای دین از جانب غیر مدیون تالیف کتاب انتشارات جنگل 1391

رساله ها:
عنوان محل ارائه سال ارائه
اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی دانشگاه تهران 1375
انعقاد واثبات قرار داد های الکترونیکی دانشگاه تهران 1384
 
1