زندگینامه

1400/10/1 چهارشنبه معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی
سيد احمد حبيب نژاد

دانشیار دانشگاه تهران
هيات علمي گروه حقوق عمومي و بين الملل دانشكده حقوق دانشكدگان فارابي دانشگاه تهران

رتبه چهارم کنکور سراسری در سال 1375 و عضو بنياد ملي نخبگان
دكتري حقوق عمومي و دانش آموخته حوزه علميه قم و شركت در دروس خارج فقه
عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت  
عضو هيات مشاورين تدوين،تنقيح و تفسير قوانين مجلس شوراي اسلامي
عضو کارگروه دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه سه قوه در زمینه تنقیح قوانین
معاون پژوهشي و فناوري دانشكدگان فارابي دانشگاه تهران
معاون علمي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي
معاون آموزش دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل  پردیس فارابی دانشگاه تهران
موسس موسسه توسعه حقوق فقر زدایی
مدير كميته حقوق عمومي شوراي تحول علوم انساني
دريافت جايزه(اعتبار )مرحوم کاظمی آشتیانی به عنوان استادیار نمونه جوان (1391) از بنياد ملي نخبگان
برگزیده جشنواره پژوهشی علوم انسانی استان قم
پژوهشگر برتر هیات علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
پژوهشگر برتر پژوهش های کاربردی  پردیس فارابی دانشگاه تهران
برگزیده جشنواره پژوهش های پارلمانی
طراح رشته حقوق مطالعات قانونگذاری و عضو کمیته رشته حقوق مطالعات قانونگذاری شورای تحول علوم انسانی
عضو شورای علمی نخبگان استان قم
استاد خبره در طرح شهید احمدی روشن مربوط به بنیاد ملی نخبگان در پروژه کارآمدی نظارت پارلمانی(دوره ششم) و پروژه الگوي تعامل كارامد مجلس و دولت(دوره هفتم)
طراح و مسول برگزاری اولین مدرسه تابستانی حقوق پارلمانی و اولین دوره مسابقات دانشجویی مطالعات قانونگذاری
عضو هیات موسس و هیات مدیره  انجمن ایرانی حقوق اداری
عضو هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه(سه دوره)
رتبه اول کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس قم دانشگاه تهران
رتبه اول آموزشی و پژوهشی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
برگزیده جشنواره علامه حلی (جشنواره پژوهشی طلاب کشور)
نفر اول جشنواره پژوهشی دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابي دانشگاه تهران
نفر اول جشنواره پژوهشی  دانشجویی دانشگاه تهران پردیس فارابي دانشگاه تهران
نويسنده بيش از 70 مقاله علمي پژوهشي و چند كتاب علمي
عضو هيات تحريريه برخي نشريات پژوهشي و عضو كميته علمي كنفرانس هاي ملي و بين المللي
مشاركت در كرسي هاي علمي به عنوان اراده كننده يا داور
سخنراني در بيش از بيست همايش و كنفرانس داخلي و خارجي

 
1