زندگینامه

1399/12/30 شنبه معاون امور حقوقی دولت

    
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس                                
دکتری تخصصی حقوق عمومی از دانشگاه تهران

                                  
                                                                                
سوابق تحصیلی- پژوهشی
 
کارشناسی، کارشناس ارشد، دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 
    
    جوایز و تشویق‌ها
عضو بنیاد ملی نخبگان
دانشجوی استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد
رتبه چهارم آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی در سال 1385
پژوهشگر برتر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1390
پژوهشگر برتر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1393
 
 

سوابق مدیریت پژوهشی
 
معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان
مدیر دفتر مطالعات ساختارها و نهادهای اساسی پژوهشکده شورای نگهبان
دستیار سردبیر فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان
 
عضویت در مراکز علمی تخصصی
 
عضو مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان
عضو کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور
عضو کمیسیون تطبیق سازمان بازرسی کل کشور
پژوهشگر گروه حقوق مرکز تحقیقات شورای نگهبان
پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
عضو هیأت نظارت بر طرح های پژوهشی دیوان عدالت اداری
عضو هیأت اندیشه ورز دیوان عدالت اداری
عضو کارگروه دانش تنقیح کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین
عضو کارگروه علمی همایش ملی «بازخوانی فقهی حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران»
عضو کمیته علمی همایش ملی (علمی–پژوهشی)«جایگاه ادیان الهی در نظام های حقوقی»
عضو کمیته علمی همایش ملی (علمی–پژوهشی)« حقوق شهروندی در گفتمان مردمسالاری دینی»
عضو کمیته علمی همایش (علمی– پژوهشی) «انتخابات و مردم‌سالاری دینی»
عضو دبیرخانه آسیب شناسی نظام قانونگذاری(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)
دبیر کمیته علمی همایش ملی «چهل سال قانون اساسی»
عضو شورای علمی گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 

سوابق علمی:
 
مقالات

الف) علمی- پژوهشی
نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره(مشترک با آقای دکتر محمد جواد رضایی زاده)، فصلنامه حقوق ( مجله علمی- پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) زمستان 1387.
نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن(مشترک با آقای دکتر محمد جواد رضایی زاده)، فصلنامه حقوق ( مجله علمی- پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) تابستان1388.
تحلیلی بر نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مشترک با آقای سید محمد هادی راجی- دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی(ره))، فصلنامه حکومت اسلامی (علمی- پژوهشی)، شماره61، سال1390.
نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)، (مشترک با آقای دکتر عباسعلی کدخدایی)، فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، (علمی- پژوهشی)،  مرکز تحقیقات شورای نگهبان، سال اول، شماره 1 - پاییز 1391.
بایسته‌های تصمیم‌گیری اداری شخصی در پرتو آراء شعب دیوان عدالت اداری(مشترک با آقای دکتر محمد جواد رضایی زاده) فصلنامه دانش حقوق عمومی، (علمی- پژوهشی)،  پژوهشکده شورای نگهبان، سال اول، شماره 8 – تابستان 1393.
جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظرات شورای نگهبان(مشترک با آقایان دکتر احمد فضائلی و حمیدرضا اسمعیلی گیوی) فصلنامه دانش حقوق عمومی، (علمی- پژوهشی)،  پژوهشکده شورای نگهبان، سال هشتم، شماره 21 - پاییز 1397.
تضمین حقوق شهروندان در پرتو نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی (مشترک با آقای وحید حیدری) ارائه شده در اولین همایش حقوق شهروندی و انقلاب اسلامی برگزار شده توسط دانشگاه امام صادق (ع)، دیوان عدالت اداری و پژوهشکده شورای نگهبان، فروردین 1400.
تضمینات حق دادخواهی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شورای نگهبان(مشترک با آقایان دکتر علی فتاحی زفرقندی و کمال کدخدامرادی) فصلنامه دانش حقوق عمومی، (علمی- پژوهشی)،  پژوهشکده شورای نگهبان، سال دهم، شماره 34 - زمستان 1400.
 
 
ب) علمی – تخصصی

مقاله نقد رای با موضوع درخواست ابطال حکم بازنشستگی پیش از موعد، دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، سال سوم، شماره سوم، پاییز و زمستان 1395.
نظارت بر انتخابات، فصلنامه بررسی‌های حقوقی، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، پیش شماره، زمستان 1390.
بررسی معافیت های مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم (فصلنامه حقوقی میزان، پردیس قم-دانشگاه تهران،1386)
بررسی جایگاه «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور با همکاری آقای علی بهادری- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
تحلیل ماهیت امضاء قوانین توسط رئیس جمهور (موضوع اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی) در روند قانونگذاری- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
بررسی و تحلیل نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی) - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مفهوم، انواع و آسیب شناسی نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
تحلیل موضوع ابتکار قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
بررسی بند 10 اصل 110 قانون اساسی- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
بررسی نظام‌های ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 

 کتابها
مبانی آراء و نظرات شورای نگهبان، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فروردین 1391. (طرح پژوهشی که به صورت کتاب چاپ شده است)                            
همکاری در تألیف کتاب «حقوق برنامه ریزی شهری»، زیر نظر دکتر محمد جواد رضایی زاده، مجد، 1391.
کتاب «بررسی جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظرات شورای نگهبان» نگارش آقای میلاد قطبی،  پژوهشکده شورای نگهبان، 1393. (ناظر علمی) (طرح پژوهشی که به صورت کتاب چاپ شده است)
کتاب «موافقت‌نامه‌های بین الملل در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تحلیلی نظرات شورای نگهبان» نگارش آقای دکترحسین خلف رضایی،  پژوهشکده شورای نگهبان، 1394. (ناظر علمی) (طرح پژوهشی که به صورت کتاب چاپ شده است)
کتاب «شرح قانون اساسی فصل هشتم- رهبر جلد اول» زیر نظر دکتر کدخدایی ، 1395، پژوهشکده شورای نگهبان، (طرح پژوهشی که به صورت کتاب چاپ شده است)
کتاب «شرح قانون اساسی فصل نهم- قوه مجریه، ریاست جمهوری و وزراء جلد اول» زیر نظر دکتر کدخدایی، پژوهشکده شورای نگهبان، 1398 (طرح پژوهشی که به صورت کتاب چاپ شده است)
کتاب «قانون گذاری و اجرا- مجموعه نشست های تخصصی تحلیل روابط قوای مجریه و مقننه» (زیرنظر)، پژوهشکده شورای نگهبان، 1398.
کتاب «کتابشناسی شورای نگهبان» (زیرنظر)، پژوهشکده شورای نگهبان،  1398.
کتاب «کتابشناسی قانون اساسی» (زیرنظر)، پژوهشکده شورای نگهبان،  1398.
همکاری در تألیف کتاب «محشی قانون اساسی»، 2 جلد. پژوهشکده شورای نگهبان، 1400.
همکاری در تألیف کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشکده شورای نگهبان،  1400.
همکاری در تألیف کتاب «تاریخچه حقوق اساسی»، جلد 1، انتشارات امیرکبیر با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان،  1400.
همکاری در تحقیق و تنظیم کتاب «نظرات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلام های دیوان عدالت اداری» 2 جلد،  پژوهشکده شورای نگهبان، در دست انتشار. (طرح پژوهشی که در دست انتشار است)
همکاری در تحقیق و تنظیم مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1396 بخش اول (فروردین تا شهریور)، پژوهشکده شورای نگهبان،  1399.
 
 

طرح های پژوهشی
همکاری در انجام طرح پژوهشی شرح مبسوط قانون اساسی. به همراه تعدادی از پژوهشگران زیر نظر دکتر کدخدایی
همکاری در انجام طرح پژوهشی مبانی آراء و نظرات شورای نگهبان مستنبط از مشروح مذاکرات سال 1387
همکاری در انجام طرح پژوهشی تحلیل و بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی
ناظر علمی طرح پژوهشی «موافقت‌نامه‌های بین الملل در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تحلیلی نظرات شورای نگهبان»
 ناظر علمی طرح پژوهشی «بررسی جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظرات شورای نگهبان»
ناظر علمی طرح پژوهشی « جایگاه و صلاحیت های شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»
مجری طرح پژوهشی «جایگاه و صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در پرتو نظرات شورای نگهبان» انجام شده برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1397.
مجری طرح پژوهشی «رویه و روند نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات» در دست انجام.
 
 
 

تحقیقات
دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه قضایی (پایان نامه کارشناسی ارشد)
بایسته‌های حقوقی تصمیم‌گیری اداری (انفرادی) در نظام جمهوری اسلامی ایران (رساله دوره دکتری تخصصی)
مشارکت در طرح مطالعاتی بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی
مشارکت در تدوین و تنقیح نظریات استدلالی شورای نگهبان
مشارکت در طرح مطالعاتی شرح فقهی قانون اساسی
تهیه جزوه آموزشی «فرآیند تشکیل مجلس شورای اسلامی» - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
تهیه جزوه آموزشی «ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی»- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
تهیه گزارش کارشناسی در رابطه با عبارت طرز کار مذکور در اصل نود قانون اساسی و ماده 32 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
بررسی تطبیقی ساختار و تشکیلات شورای دولتی فرانسه و دیوان عدالت اداری
تحلیل و بررسی نظارت بر انتخابات
تحلیل و بررسی نظارت مالی بر اعمال دولت
بررسی نهادهای اعمال کننده قدرت عمومی در شهرسازی
بررسی نظام انتخاباتی ریاست جمهوری
 
اظهار نظرهای کارشناسی
 اظهار نظر کارشناسی پیرامون طرح ها و لوایح قانونی از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و نظارت بر گزارش های پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان و اظهار نظر کارشناسی پیرامون طرح ها و لوایح در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، همکاری در تهیه پیش نویس قوانین و حضور در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر کارشناسی و ارائه نظر مشورتی به نمایندگان.
 
 
 
 
 
 

داوری ها
مجلات علمی پژوهشی
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی) دانش حقوق عمومی، پژوهشکده شورای نگهبان.
داوری مقالات فصلنامه(علمی- پژوهشی) راهبرد فرهنگ، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی)حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران.
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی) مطالعات حقوق عمومی، موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران.
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی) پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس.
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی) مجلس و راهبرد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی) حقوق اداری، مرکزآموزش مدیریت دولتی.
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی) حقوقی دادگستری، پژوهشگاه قوه قضاییه.
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی) پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی) تعالی حقوق، دادسرای عمومی و انقلاب تهران.
داوری مقالات فصلنامه (علمی- پژوهشی) پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دانشگاه قم.
 

سایر
داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در رشته حقوق عمومی
داوری مقالات همایش ملی «بازخوانی فقهی حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران»
داوری مقالات همایش بازخوانی فقهی – حقوقی روند قانونگذاری
داور هجدهمین جشنواره کتاب فصل
داور مقالات ارائه شده در همایش بین‌المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی برگزار شده توسط سازمان ملی جوانان در سال 1389
داوری مقالات فصلنامه پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت- دانشگاه عدالت
داوری مقالات دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی (دانشگاه امام صادق ع)
داوری مقالات فصلنامه مطالعات دولت اسلامی، سازمان بسیج اساتید.
داوری کرسی نظریه پردازی سازمان بسیج حقوقدانان.
داور اولین دوره رقابت های شبیه سازی شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، 1398.
داور اولین دوره مسابقات ملی تدوین . تنظیم مقررات فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مرداد 1398.
عضو کمیته علمی و داور رقابت علمی (ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری) برگزار شده با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و بنیاد ملی نخبگان ، بهمن 1399.
داور رقابت علمی (راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی) برگزار شده با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و بنیاد ملی نخبگان ، بهمن 1399.
داور اولین جشنواره شهید بهشتی(ره)قوه قضاییه، آذر 1399.
 

کارگاههای آموزشی
 
مدرس کارگاهها و دوره های مختلف آموزشی کوتاه مدت در حوزه‌های:
- جایگاه و صلاحیت‌های رئیس جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
               - نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات. فرایندها و رویه ها
               - آشنایی با قانون اساسی
 - آشنایی با جایگاه و صلاحیت های شورای نگهبان
 
 
 
1400/6/23
 
1