.

همایش ملی بازخوانی اندیشه های استاد امیر ناصر کاتوزیان در حقوق عمومی

.
.


همایش ملی
بازخوانی اندیشه های استاد امیر ناصر کاتوزیان در حقوق عمومی
دکتر امیر ناصر کاتوزیان حقوقدان، استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از نویسندگان نخستین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. با وجود آنکه، بیشتر آثار ارزشمند استاد در حوزه حقوق خصوصی است، اما نگاشتهها، اندیشهها و آراء ایشان، نشان از تسلط مثال زدنی بر مباحث حوزه حقوق عمومی، به ویژه حقها و آزادیهای مردم، دارد.
حضور استاد در کمیسیون تدوین نخستین پیش‏نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به گونه ای نمایانگر تفکرهای عمیق ایشان در حوزه حقوق عمومی بود. ایشان که استادانه بر کرانههای حقها و آزادیهای ملت نیز آگاه و اندیشه دار بود در راه اعمال بیشینه این حقوق در قانون اساسی بسیار کوشید و ارائه طریق نمود.
علاوه براین، استاد همواره در زمینه تألیف مجموعه های ماندگار حقوقی از جمله در عرصه حقوق عمومی بلند همت بوده اند و بر همین اساس با نگاشتن آثاری ارزشمند مانند «فلسفۀ حقوق»، «مبانی حقوق عمومی» و «گامی به‏سوی عدالت»  در این زمینه نظریه پردازی کرده اند. البته؛ ایشان در طرح «مقدمه‏ای بر جمهوری اسلامی»، «نقدی تحلیلی بر پیش‏نویس قانون اساسی» و «مبانی فلسفی و حقوقی آزادی» جنبه های اساسی حقوق عمومی را تبیین نمود و از ضرورت‏های «دولت خدمتگزار و مسئول به‏جای دولت حاکم» سخن راند. هم چنین، گسترۀ «آزادی اندیشه در قانون اساسی و قانون مطبوعات» را ترسیم کرد و «در جستجوی راه وحدت»، «اصول منطقی حاکم برتفسیرقانون اساسی» را باز گفت و «لزوم پاسداری از قانون اساسی» را یادآور شد و با تأکید بر «آزادی اندیشه و بیان»،بر بنیاد «حکومت قانون و جامعۀ مدنی» پای فشرد.
 در همۀ این آثار، نگاه ویژۀ استاد کاتوزیان به حقوق عمومی را می‏توان پی گرفت و به بازخوانی و تبیین اندیشه های این حقوقدان ممتاز ایران در قلمرو حق‏ها و آزادی‏های عمومی پرداخت.
بر این اساس، معاونت حقوقی رییس جمهور به برگزاری «همایش ملی برای بزرگداشت و بازخوانی اندیشه‏های استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی» همت گمارد؛ تا از این رهگذر ابعاد اندیشه های ایشان در زمینه بنیان ها و سایر عرصه های حقوق عمومی مورد واکاوی قرار گیرد. بدیهی است که، این شناخت می تواند در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم سازی حقوقی، تضمین حق ها و آزادی های شهروندان و حکمرانی حقوق اثر بخش و کارآمد نقش آفرین است.
 
.
فايل هاي مربوطه :
پوستر همايش.jpg6.73 MB
شيوه نامه اصل مقالات همايش استاد کاتوزيان نهايي.pdf304.722 KB
شيوه نامه چکيده تفصيلي مقالات همايش ملّي استاد کاتوزيان.pdf270.69 KB
همايش ملي.pdf141.209 KB