.

برگزاری دوره آموزشی حقوق تجارت الکترونیکی

.
.


برگزاری دوره آموزشی حقوق تجارت الکترونیکی
به گزارش روابط عمومی، معاونت تحقیقات، آموزش وحقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور این معاونت با مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،  اولین دوره آموزشی از سلسه نشست های آموزشی در زمینه حقوق تجارت الکترونیکی را در روز یک شنبه 12 مرداد ماه 1399 به صورت مجازی برگزار می کند. 
این دوره تحت عنوان «آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی» برای فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برنامه ریزی شده و مشتمل بر آموزش مبانی و کلیات حقوق تجارت الکترونیکی و  مقررات مرتبط می باشد. مدرس دوره مذکور سرکار خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور است. 
.