.

پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص نحوه اجرای بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14)

.
.


پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص نحوه اجرای بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14)
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ «متعاقب استعلام از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه، ناظر به بازنشستگانی که در مناطق جنگی اشتغال    داشته اند، موضوع از منظر حقوقی به صورت دقیق و کامل با رویکرد حمایت گرایانه، بررسی، نظر حقوقی در این‌خصوص، تهیه و پیشنهاد لازم به مراجع ذی‌ربط جهت تصمیم گیری،هماهنگی و اجرا ارائه گردید.».
1400/5/5
 
.