.

پذیرش هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای سال 1397 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (13) آئین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

.
.


پذیرش هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای سال 1397 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (13) آئین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با پیشنهاد این معاونت به عنوان رئیس کمیته حمایت از کسب و کار (کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی) طیّ نامه شماره 62703 مورخ 1399/6/4درخصوص پذیرش هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای سال 1399 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده (13) آئین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور) که پس از بررسی در کمیسیون اقتصاد و تأیید کمیسیون با دفاعیات معاونت حقوقی، امروز در هیأت دولت مطرح شد و سرانجام به تصویب هیأت دولت نیز رسید.
امید است که این امر کمک ارزشمندی به رونق کسب و کارهای مشمول این امتیاز قانونی و تشویق اشتغال و تولید و ارائه خدمات باشد.
 
.