.

به همت معاونت حقوقی رئیس جمهور و با همکاری استادان و پژوهشگران حقوقی سرتاسرکشور«دانشنامه سیاستگذاری حقوقی» منتشر شد

.
.


به همت معاونت حقوقی رئیس جمهور و با همکاری استادان و پژوهشگران حقوقی  سرتاسرکشور«دانشنامه سیاستگذاری حقوقی» منتشر شد
کتاب دانشنامه سیاستگذاری حقوقی به کوشش دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر امیرحسن نیازپور مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهیه و در قطع رحلی در 928 صفحه منتشر شد.
این مجموعه که دارای 160 مدخل است، به یقین، به همت بلند 175 نویسنده محترم آن( تعداد 8 استاد، تعداد20 دانشیار، تعداد56 استادیار، تعداد22 دانش آموخته دوره دکتری، تعداد 43 دانشجوی دوره دکتری، تعداد 12 دانش آموخته کارشناسی ارشد و تعداد 14 دانشجوی کارشناسی ارشد) به سرانجام رسیده که از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است. مشارکت بدون کوچک ترین چشم داشت مادی و مالی  اعضاءهیات علمی و پژوهشگران حقوق شمار توجه پذیری از دانشگاه های سراسر کشور(46 دانشگاه)، تعامل و پیوند نسل ها و تخصص های مختلف دانش آموختگان حقوق و همکاری دانشگاهیان و مقامات اجرایی در کناریکدیگر برای به سرانجام رسیدن یک پژوهش حقوقی با رویکرد کاربردی و تاثیر گذار برفرآیند سیاست‌گذاری حقوقی را می توان از آن جمله بر شمرد.
امید است این دانشنامه که مجموعه‌ای میان رشته ای است، در بالابردن کیفی سیاستگذاری و توسعه نظام حقوقی و نیز بهبود همکاری نظام‌مند میان دانشگاه ها و مراکز علمی با نهادهای اجرایی تاثیر گذار باشد.
 
.