.

12 بهمن 1399، تهیه منشور حقوق گردشگران، ارایه کنندگان خدمات و جامعه محلی توسط معاونت حقوقی و ارسال آن به هیأت دولت جهت تصویب

.
.


12 بهمن 1399، تهیه منشور حقوق گردشگران، ارایه کنندگان خدمات و جامعه محلی توسط معاونت حقوقی و ارسال آن به هیأت دولت جهت تصویب
هیأت وزیران بنا به تکلیف مقرر در بند «الف» ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه، در تاریخ 29/4/1399 مبادرت به تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری نمود. به موجب این متن، دستگاه های یادشده در این سند، موظف به اقداماتی گردیدند. برابر بند 14 جدول 2 این سند نیز معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف شد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منشور حقوق گردشگران و ارایه کنندگان خدمات و جامعه محلی همراستا با منشور(کدهای) اخلاق گردشگری را تدوین کرده و به تصویب برساند. پس از تنظیم پیش نویس این منشور در این معاونت، متن یادشده با همکاری وزارت میراث فرهنگی و نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای صنفی حوزه گردشگری، در چندین جلسه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و جهت تصویب در تاریخ 12 بهمن 1399 تقدیم هیات وزیران شد.
این منشوردر سه بخش 1- حقوق گردشگران داخلی و خارجی 2- حقوق ارایه کنندگان خدمات گردشگری و صاحبان تاسیسات گردشگری 3- حقوق جامعه محلی مقصد گردشگری و 54 ماده تنظیم گردیده است.
 
.