.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها

.
.


برگزاری دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها
معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با مشارکت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها را روز چهار شنبه مورخ 8 بهمن ماه 1399 در محل دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می کند.
این دوره، به منظور افزایش ظرفیت و آگاهی بخشی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های مستقر در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی برنامه ریزی شده است. سرکار خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور، در این دوره به تدریس جنبه های مختلف حقوق قراردادها می پردازند.
.