.

برگزاری دوره آموزشی حمایت از مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی

.
.


برگزاری دوره آموزشی حمایت از مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی
معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با مشارکت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره آموزشی مشترک با موضوع حمایت از مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی را روز سه شنبه مورخ 25 آذرماه 1399 به صورت مجازی برگزار می کند.
دراین دوره، که به منظور افزایش آگاهی اعضای هیات علمی پژوهشگاه و سایر مخاطبین و کنشگران حوزه حقوق نشر برنامه ریزی شده است، سرکار خانم دکتر آهنی (معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی)، آقای دکتر رحیم پیلوار (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و سرکار خانم دکتر منصوره فصیح (عضو هیات علمی پژوهشگاه) به بررسی جنبه های مختلف حقوق نشر در فضای مجازی می پردازند.
 
.