.

توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری صورت گرفت:

تهیه آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی - فرهنگی

.
.


توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری صورت گرفت:
تهیه آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و دیگر فهرست‌های ذیربط توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور و فرستادن آن برای تصویب به هیات دولت در تاریخ 17 آبان 1399     
با توجه به تعداد زیاد آثار تاریخی در کشور و ضرورت حفظ آنها و با لحاظ تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آنها و بافتهای تاریخی-فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و پیرو ارسال لایحه الحاق یک بند به ماده 2 و اصلاح ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب 2/4/1398 توسط معاونت حقوقی به هیات دولت برای تصویب، این معاونت با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دیگر دستگاهها و استفاده از نظرات کارشناسان غیردولتی در این عرصه، آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و دیگر فهرست‌های ذیربط را تنظیم و جهت تصویب در تاریخ 16/8/1399 به هیات دولت تقدیم کرد.  
برای رفع مشکلات حوزه حفاظت از آثار و بافتهای تاریخی-فرهنگی در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی، این آیین نامه، حقوق و امتیازات جدیدی را به شرح زیر پیش بینی کرده است :
1- محاسبه هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز و جمع آوری و دفع فاضلاب آثار و بافتهای دولتی، خصوصی و غیردولتی بر مبنای تعرفه مصارف کاربری های فرهنگی 2-برخورداری مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی از همه آثار و امتیازات قانونی حق مالکیت از جمله حق بر تصویر اموال و آثار تاریخی خود و حق استفاده تبلیغاتی‌، فرهنگی و... 3- تسهیل و تسریع در صدور مجوز تغییر کاربری آثار تاریخی خصوصی و غیردولتی به کاربریهای فرهنگی و گردشگری 4- محسوب شدن هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار و بافت های تاریخی- فرهنگی دولتی، خصوصی و غیردولتی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید وزارت میراث فرهنگی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی 5- امکان بهره برداری از کاربری مختلط از قبیل مسکونی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری از آثار و بافتهای خصوصی با تایید وزارت میراث فرهنگی 6- حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا و فعال مرتبط با احیا و بهره برداری از آثار و بافتهای موضوع این مصوبه در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزارت میراث فرهنگی،  7- ایجاد بانک اطلاعاتی آثار و بافتهای تاریخی-فرهنگی ثبت شده یا نشده خصوصی و غیردولتی در فهرست آثار ملی کشور و دیگر فهرست‌های ذیربط حاوی مشخصات، مساحت، نشانی و حدود قیمت آنها و شماره تماس مالک آنها و ایجاد دفتر مشترک مالکان، سرمایه گذاران و خریداران این آثار در اداره میراث فرهنگی هر شهرستان جهت سهولت در سرمایه گذاری یا خرید این آثار توسط اشخاص علاقمند، 8- ایجاد سهولت در دسترسی مالکان به مصالح مناسب جهت مرمت و بازآفرینی آنها از راه معرفی اماکن خرید و فروش مصالح بناهای قدیمی در حال تخریب 9- آموزش به ساکنان و مالکان بافت های تاریخی ثبت شده در زمینه حفاظت از آثار و پرهیز از هر گونه تخریب، آسیب و حفاری 10- تکلیف وزارت میراث فرهنگی نسبت به تاسیس مجمع خیرین میراث فرهنگی در استانها به منظور تامین مالی شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت، مرمت، احیا، بهره برداری و معرفی این آثار و...
 
.