.

لایحه الحاق یک بند به ماده 2 و اصلاح ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب 1398/4/2

.
.


لایحه الحاق یک بند به ماده 2 و اصلاح ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب 1398/4/2                                    
حفاظت از آثار و بافت های تاریخی- فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و یادگار خلاقیت ملت ایران و انتقال آنها به نسل بعد و مقابله با حجم گسترده تخریب و بی توجهی به این آثار ارزشمند در شهرها و روستاهای کشور، امری ضروری و در اجرای اصل 83 قانون اساسی و ماده 98 منشور حقوق شهروندی، از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. نظر به قوانین مصوب ناظر بر حمایت از آثار یادشده و مالکان آنها از جمله قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب 1398/4/2 و ضرورت بازنگری و تکمیل قانون یادشده برای رفع مشکلات در این حوزه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دیگر دستگاهها و استفاده از نظرات کارشناسان غیردولتی این عرصه، پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده 2 و اصلاح ماده 8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب 1398/4/2 را تنظیم و جهت بررسی و تصویب در تاریخ 1399/8/16 به هیات محترم وزیران تقدیم کرد.  
قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب 1398/4/2 با هدف حفاظت، مرمت، احیا و صیانت از آثار و بافت های تاریخی-فرهنگی و حمایت به منظور بستر‌سازی مناسب برای توانمند‌سازی مالکان و بهره‌برداران و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافتهای تاریخی ـ فرهنگی به تصویب رسید. در این قانون، حقوق و امتیازات مالکان و بهره‌برداران آثار و بافتهای تاریخی خصوصی و غیردولتی عبارتند از : پذیرش اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت ‌شده در فهرست آثار ملی به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیا، اختصاص اعتبارات، تسهیلات و امتیازات با رعایت ضوابط حفاظت از بافتهای تاریخی-فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی، معافیت از پرداخت هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی هر گونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهره‌‌برداری از املاک تاریخی ـ فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزشهای تاریخی ـ فرهنگی و بیمه بناهای تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی. ولی به نظر می رسد که این موارد برای ارتقای کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های تاریخی و فرهنگی کافی نیست. برای رفع مشکلات در این حوزه، این لایحه، حقوق و امتیازات دیگری را نیز به شرح زیر پیش بینی کرده است :
 1- معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد آثار تاریخی 2- استفاده وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از درآمدهای اختصاصی برای مرمت، بهره برداری، خرید و بیمه آثار و بافتهای تاریخی 3- حمایت از مالکان و ساکنان بافت های تاریخی و فرهنگی از راه دادن تسهیلات بدون بهره و کم بهره و استفاده آنها از امتیازات، تسهیلات و اعتبارات موضوع قانون حمایت از احیا، بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده 4- اختصاص زمین معوض در محدوده و خارج از محدوده شهرها به مالکان بناهای ثبت شده 5- استفاده مالی آنها از بهره برداری تبلیغی و تجاری تصویر و فیلم آثار خود 6- وزارت میراث فرهنگی می تواند فضاهای مناسب در آثار تاریخی در اختیار خود را برای حمایت از تشکلهای مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی، در اختیار این تشکلها قرار دهد.
                                                             
 
 
 
 
.