.

جلسه مشترک معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی با امور آموزش سازمان اداری واستخدامی برگزار شد

.
.


جلسه مشترک معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی با امور آموزش سازمان اداری واستخدامی برگزار شد

طی جلسه مشترک،معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی با امور آموزش های سازمان اداری و استخدامی کشور به بررسی عناوین و سرفصل های آموزشی دوره های حقوقی پرداختند
آموزش یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هر سازمانی در جهت پیشرفت و تعالی  آن سازمان است و توسعه منابع انسانی و روز آمد نمودن اطلاعات مدیران وکارشناسان نقش اساسی در پیشبرد امور را به همراه دارد. در این راستا و در جهت بروز رسانی دوره‌های آموزشی حقوق  برای مدیران ،کارشناسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی جلسه ای با حضور خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی و برخی مدیران و کارشناسان این مجموعه با برخی از مدیران و کارشناسان امورآموزش وبهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار گردید.در این جلسه که پیرو مکاتبات قبلی صورت گرفته بود، حاضرین به تحلیل و بررسی عناوین دوره های آموزشی حقوقی موردنیاز برای دستگاه‌های اجرایی پرداختند.
.