سه شنبه 8 بهمن 1398   14:04:57


ابلاغ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استناداصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی و در اجرای ماده (۸۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی مصوب ۱۳۸۹ در سال۱۳۹۷ پیشنهاد حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی را تقدیم دولت نمود، که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ هیئت وزیران به تصویب رسید و به موجب تصویب نامه ۸۶۲۸۹ت۵۵۸۱۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ابلاغ گردید.

شناسه خبر: bada13-1398/7/11 پنجشنبه ساعت16:59
ابلاغ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی
 
 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استناد اصل یکصد و سی و هشت  قانون اساسی و در اجرای ماده (۸۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی مصوب ۱۳۸۹ در سال۱۳۹۷ پیشنهاد حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی را تقدیم دولت نمود، که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ هیئت وزیران به تصویب رسید و به موجب تصویب نامه ۸۶۲۸۹ت۵۵۸۱۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰  ابلاغ گردید.
به موجب ماده (۱) این آیین نامه ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مکلف شدند نسبت به حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران خود که در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود یا به سبب آن و یا در راستای مسائل مربوط به اقدامات خصمانه دولت های خارجی نظیر تحریم طرف هر نوع شکایت و دعاوی دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم و مراجع قضایی، غیر قضایی و اداری داخلی ، خارجی و بین المللی واقع می شوند، حسب مورد و ترجیحا با استفاده از کارشناسان حقوقی واجد شرایط خود یا در صورت ضرورت با به کارگیری وکیل دادگستری  یا بهره گیری از موسسات حقوقی خارجی در کلیه مراحل دادرسی و اداری با رعایت قوانین اقدام نمایند.
بر اساس این آیین نامه وزارت امور خارجه مکلف گردیده است اقدامات کنسولی مربوط را در خصوص حمایت از متقاضی در چارچوب قوانین و مقررات به عمل آورد.
مطابق ماده(۸) مصوبه ، دستگاه های اجرایی مکلف گردیدند ضمن ارائه حمایت های حقوقی و قضایی و سایر حمایتها و مساعدت های مربوط به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز که با توجه به تکالیف قانونی و قراردادی خود با امور محوله به آنان در رابطه با دستگاه های اجرایی کشور از طرف دولت ها و مراجع خارجی در خارج از کشور آسیب دیده اند به نحو موثر اقدام نمایند.
 
شناسه خبر: bada13-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451