.

دانشنامه سیاست‌گذاری حقوقی تدوین می‌شود

.
.


با توجه به موافقت معاون حقوقی رئیس جمهور، کتاب دانشنامه سیاست‌‌گذاری حقوقی با مشارکت شمار توجه پذیری از استادان برجسته پژوهشگران ممتاز حقوقی تهیه و تدوین می شود

دانشنامه سیاست‌گذاری حقوقی تدوین می‌شود

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، امیر حسن نیازپور رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: با توجه به موافقت معاون حقوقی رئیس جمهور، کتاب دانشنامه سیاست‌‌گذاری حقوقی با مشارکت شمار توجه پذیری از استادان برجسته پژوهشگران ممتاز حقوقی تهیه و تدوین می شود.

دکتر نیازپور افزود: این دانشنامه که دارای بیش از دویست مدخل در زمینه‌های مختلف حقوقی است، می‌تواند در شناسانیدن مفاهیم و رویکردهای بنیادی حقوقی و تأثیرگذار برفرآیند تهیه و تدوین سیاست‌های حقوقی و مقررات گذاری‌ها نقش‌آفرین باشد.

.