پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   22:38:05


دکتر گرجی در مراسم بزرگداشت قانون اساسی: با یک قانون اساسی نامعتبر، تاسیس یک حکومت معتبر امکان پذیر نیست /قانون اساسی تجلی بخش ارزش های بنیادین جامعه است

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به روند تصویب قانون اساسی در 12 آذرماه 57، گفت: بین رای 98 درصدی که ملت به نوع نظام سیاسی دادند و و رای ملت که به متن قانون اساسی دادند، تفاوتی در حدود 23 درصد وجود دارد که اگر بنا باشد این تفاوت را مفسرین قانون اساسی تفسیر کنند، به نتایجی قابل تاملی می رسند.

شناسه خبر: 8a0f32-1397/9/12 دوشنبه ساعت20:24

دکتر گرجی در مراسم بزرگداشت قانون اساسی:

با یک قانون اساسی نامعتبر، تاسیس یک حکومت معتبر امکان پذیر نیست /قانون اساسی تجلی بخش ارزش های بنیادین جامعه است

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با تاکید بر اینکه با یک قانون اساسی نامعتبر، تاسیس یک حکومت معتبر امکان پذیر نیست، گفت: حکمرانی مشروع آن است که سازوکارهای ویژه،  کارآمد و شایسته برای تضمین قانون اساسی پیش بینی کرده باشد چراکه قانون اساسی تجلی بخش ارزش ای بنیادین جامعه است.

دکتر علی اکبر گرجی دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز قانون اساسی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه امروز سالگرد انعقاد قراردادی بزرگ است که از آن تحت عنوان قانون اساسی یاد می کنیم و بزرگترین قرارداد در هر کشوری است، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برآمده از بسترها و زمینه های ذهنی و عینی متعددی است.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به روند تصویب قانون اساسی در 12 آذرماه 57، گفت: بین رای 98 درصدی که ملت  به نوع نظام سیاسی دادند و و رای ملت که به متن قانون اساسی دادند، تفاوتی در حدود 23 درصد وجود دارد که اگر بنا باشد این تفاوت را مفسرین قانون اساسی تفسیر کنند، به نتایجی قابل تاملی می رسند.

دکتر گرجی ادامه داد: این تفاوت مرتبط با نظم اجتماعی است که نظمی سیال است.  باورها و ارزش های شکل دهنده این نظم اجتماعی در گذار زمان تحول می یابند. بنابراین باید این شکاف ها بین دیدگاه های مربوط به اصل حکومت  در جمهوری اسلامی ایران و ابزار حکمرانی یا قانون اساسی عنایت ویژه شود.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با بیان اینکه نظم حقوقی برآمده از نظم اجتماعی است و نباید پیوند بین این دو نظم حقوقی- سیاسی و نظم اجتماعی گسسته شود، افزود: به هر میزان که بین این دو موضوع شکاف ایجاد شود، از مشروعیت  حکومت کاسته می شود. فاصله گرفتن نظم سیاسی و حقوقی از نظم اجتماعی ممکن است وحدت ملی را هم مخدوش کند.

دکتر گرجی تاکید کرد: اگر باور داریم که قانون اساسی  ابزار وحدت و همبستگی ملی است، راهی جز نزدیکی نظم حقوقی و نظم اجتماعی نداریم.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به اینکه تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 12 آذرماه ۱۳۵۸، نشانگر این است که حاکمان واقعی، اقتدار حاکمان امانی و عاریتی را مشروع و تنفیذ کرده اند، ادامه داد: در حقیقت این تنفیذ ملت است که به حاکمان می گوید که چه صلاحیت هایی دارند و چه صلاحیت هایی ندارند.

دکتر گرجی با بیان اینکه در دولت های مدرن، قانون اساسی ناموس دولت- ملت است، اظهار داشت: بنابراین بی توجهی و بی حرمتی به این ناموس هرگز روا نیست و قانون اساسی همانند هر موجود زنده دیگری پس از تولد، سیرت، صورت و صیرورت ویژه می بابد که فهم آن در مجموع، فهم حقوقی خاصی شکل می دهد که معرفت قانون اساسی نام دارد.

معرفت قانون اساسی برآیند ارزش های اجماعی حاکمان واقعی است که نظم حقوقی برمبنای آنها استوار می شود و حاکمان عاریتی و امانی وظیفه ای جز حرکت در چهارچوب آن را ندارند.

شناسه خبر: 8a0f32-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451