.

شرکت خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و هیات همراه در مراسم آغاز به کار رسمی امپراتور جدید ژاپن

.
.


شرکت خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و هیات همراه در مراسم آغاز به کار رسمی امپراتور جدید ژاپن
خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز به کار رسمی امپراتور جدید ژاپن آقای ناروهیتو شرکت کرد. در این مراسم نمایندگان صد و نود کشور دنیا در سطح پادشاه، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور شرکت کردند.
معاون حقوقی رئیس جمهور جهت انجام پاره ای مذاکرات و تبادل نظر با برخی مقامات عالیرتبه این کشور نیز دیدار خواهند داشت. مطابق ماده ۱ قانون اساسی سال ۱۹۴۶ این کشور، امپراتور مظهر کشور و وحدت مردم است. مقام وی از اراده مردم ناشی می گردد که قدرت حاکم را در دست دارند.
ماده ۶- امپراتور، نخست وزیر منتخب مجلسین را منصوب می نماید. ماده ۷- امپراتور امور حکومتی زیر را از طرف مردم با مشورت و تصویب هیات وزیران انجام خواهد داد: 
-توشیح و صدور فرمان اجرای اصلاحات قانون اساسی، قوانین و تصویبنامه های هیات وزیران و عهدنامه ها
-دعوت به تشکیل مجلسین
-انحلال مجلس نمایندگان
-اعلام انتخابات عمومی برای تعیین اعضای مجلسین
-تایید نصب و عزل وزیران و سایر مقامات دولتی به ترتیبی که قانون پیش بینی کرده است و نیز تایید اختیارات تام و استوارنامه سفیران و نمایندگان سیاسی کشور
-تایید عفو عمومی و اختصاصی، تخفیف و تعویق مجازات و اعاده حقوق
-اعطای نشانهای افتخار
تایید اسناد تصویب و سایر مدارک سیاسی به ترتیبی که قانون پیش بینی کرده است
-پذیرش سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی
- انجام وظایف تشریفاتی
.