.

دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور و انجمن ایرانی مطالعات زنان

.
.


دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور و انجمن ایرانی مطالعات زنان روز چهارشنبه سوم مهرماه 1398
در این جلسه مشکلات و برخی تبعیض‌های ناروا در زمینه اشتغال و مدیریت بانوان و نیز مشکلات انجمن‌های علمی و راهکارهای ترویج و ارتقاء موقعیت این انجمن‌ها مورد بحث قرار گرفت.
 
.