زندگینامه

1399033105
معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی

دکتر بیژن عباسی
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی


زندگی نامه ی تحصیلی، حرفه ای و پژوهشی 
الف- مشخصات
نام : بیژن
نام خانوادگی : عباسی
تاریخ تولد : 1354
شماره ملی : 2720716138
تلفن همراه : 09126752773
نشانی رایانامه :
bizhan_abbasy@yahoo.com                     babbasi@ut.ac.ir          
دانشیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 
ب- تحصیلات
تحصیلات متوسطه : دیپلم فرهنگ و ادب از دبیرستان آیت الله کاشانی شهرستان لاهیجان  (1372ـ 1368). 
کارشناسی حقوق : دانشکده ی حقوق دانشگاه شیراز ( 1375ـ 1372).
احراز رتبه ی یک در آزمون سراسری دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق عمومی در سال 1376.
کارشناسی ارشد حقوق عمومی : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1378-1376).
دکترای حقوق عمومی : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه) 2006- 2002)
La Faculté de droit et de sciences politiques de  l’Université de Nantes (France) 
    با درجه ی عالی و تبریک هیات ژوری
 «très honorable avec les félicitations des membres de jury».  

پ- پیشینه ی حرفه ای 
از سال 1378 وکالت در دادگستری و عضویت در کانون وکلای دادگستری مرکز
تابستان  1374 و از مرداد 1379 تا تیر 1380 ـ کارآموزی قضایی در دادگستری 
از سال 1386 عضو هیات علمی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران
عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی گیلان
معاون گروه حقوق عمومی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال 1395
مشاور حقوقی جمعیت هلال احمر ج. ا. 1381-1380
مشاور حقوقی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج. ا. 1392-1390
مشاور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396-1392
مشاور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری 1396-1386


ت- آثار پژوهشی
کتاب ها 1)
1- مبانی حقوق اساسی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ نخست 1388، چاپ دوم 1389، چاپ سوم 1393، چاپ چهارم 1394، چاپ پنجم 1396.
2- حقوق اداری، تهران، دادگستر، 1389، چاپ چهارم 1395.
3- حقوق بشر و آزادی های بنیادین (سه نسل حقوق بشر در اسلام، ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای)، تهران، انتشارات دادگستر، 1390، چاپ دوم، 1395.
4- روش پژوهش در دانش حقوق، تهران، انتشارات خرسندی، 1393، چاپ دوم 1394، چاپ سوم 1395.
 5- مبانی حقوق عمومی، تهران، انتشارات دادگستر، 1393، چاپ دوم 1396.
6- حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات دادگستر، 1394، چاپ دوم 1397.
7- حقوق اداری تطبیقی، تهران، انتشارات دادگستر، 1395.
- 8 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دادگستر، 1397.
9- فرهنگ عامه ی روستاهای کوهپایه ای شرق گیلان، رشت، انتشارات گیلکان، 1393.
10- تالیف مشترک، جایگاه تطبیقی رئیس جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتسارات خرسندی، 1392.
11- تالیف مشترک، جایگاه شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران، تهران، انتسارات خرسندی، 1397.

2) مقالات حقوقی چاپ شده در مجلات
1- «حقوق اساسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله پیام عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، س یکم، ش 2، 1376، ص 28ـ 25.
2- «شیوه های تدوین و تصویب قانون اساسی»، نشریه حقوق اساسی، س دوم، ش 2، 1383، ص 63ـ49.
3- «تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی»، نشریه حقوق اساسی، س دوم، ش 3، 1383، ص 104ـ91.
4- «‌عرف در حقوق اساسی»، نشریه حقوق اساسی، ش 6 و 7، س چهارم، 1385، ص 169- 161.
5- «حقوق اساسی در دوران مطلق گرایی (با تاکید بر دوره ی پیش ازانقلاب 1789 فرانسه و پیش ازانقلاب مشروطیت ایران»، نشریه حقوق اساسی، س پنجم، ش 8، 1386، ص 150-143.
6- «شیوه های بازنگری در قوانین اساسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 4، س سی و هفتم، 1386، ص 124- 107.
7- «بررسی ویژگی های حقوقی دولت»، پ‍ژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، س دوم، ش 5، 1386، ص 108-91. 
8- «دادرسی اساسی یا نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی»، مجله حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 2، دوره ی 1، 1389، ص 99-81.
9- «بررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (فصلنامه حقوق)، س سی و هشتم، ش 2، 1387، ص 235-215. 
10- «بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (فصلنامه حقوق)، س سی و هشتم، ش 4، 1387، ص 295-281.
11- «کنکاشی در منابع حقوق اساسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (فصلنامه حقوق)، ش 3، س چهلم، 1389، ص 260-247.
12- «نقد و بررسی نظام های انتخاباتی اکثریتی و تناسبی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (فصلنامه حقوق)، س سی و نهم، ش 3، 1388، ص 257-239.
13- «اندیشه های مهم سیاسی درباره ی ماهیت دولت»، نشریه حقوق اساسی، س ششم، ش 11، 1388، ص 139-131.
14- «نقدی حقوقی بر ساختار و صلاحیت های پارلمان در انگلستان»، مجله حقوق و مصلحت، س دوم، ش 5، 1388، ص 85-63.
15- عباسی بیژن، جعفری مصطفی، «بررسی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی مجالس ایران و مالزی»، مجله حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ی 2، ش 2، 1390، ص 132-115.
16- عباسی بیژن، کیا فاطمه، «اصل رایگان بودن خدمات عمومی در پرتو قوانین و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه حقوق اساسی، س نهم، ش 17، 1391، ص 28-1.
17- «بررسی و نقد رای شماره 4 مورخ 14/1/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختیارات سازمان های اداری»، فصلنامه رای، ش 1، 1392، ص 102-95.
18- «تحلیل قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یکجانبه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (فصلنامه حقوق)، س چهل و دوم، ش 2، 1392، ص 145-125.
19- عباسی بیژن، کیا فاطمه، «اصل انطباق خدمات عمومی در پرتو قوانین، مقررات و رویه  ی قضایی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حقوق اداری، س نخست، ش 1، 1392 ، ص 79-49. 
20- عباسی بیژن، حسینی الموسوی سیدمجتبی، «گزارش های کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی»، مجله مطالعات تقریب مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)، س نهم، دوره ی جدید، ش 35، بهار 1393، ص 61-47.
21- عباسی بیژن، جعفری مصطفی، «تفکیک قوا و اختیارات در ایران باستان دوره اشکانیان و ساسانیان»، نشریه حقوق اساسی، س دهم، ش 20، 1392، ص 146-115.
22- عباسی بیژن، صادقی محمدحسین، «مردمسالاری دینی، احزاب و نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی»، نشریه حقوق اساسی، س یازدهم، ش 21، 1393، ص 99-67.
23- عباسی بیژن، حسن خانجانی موقر، «نظارت بر حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مجله حقوقی کانون وکلای دادگستری همدان، ش 5، 1394، ص 86-63.
24- عباسی بیژن، رستمی مرتضی، «ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ی هفتم، ش 2، 1394، ص 59-27. 
25- عباسی بیژن، «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی اداره»، فصلنامه حقوق اداری، س دوم، ش 5، 1393، ص 63-33. 
26- عباسی بیژن، سهرابلو علی، «شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عام الشمول»، فصلنامه حقوق اداری، س دوم، ش 7، بهار 1394، ص 23-11.
27- عباسی بیژن، همتی مرتضی، «فلسفه وجودی در دولت های یکپارچه و فدرال»، نشریه حقوق اساسی، س سیزدهم، ش 25، تابستان 1395، ص 118-95.
28- عباسی بیژن، سهرابلو علی، «ضرورت در قانون اساسی؛ مفهوم- مرجع تشخیص و نظارت»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، س پنجم، ش 15، پاییز 1395، ص 98-79.
29- عباسی بیژن، عبادی بشیر مقصود، «مبانی حقوقی یارانه های حزبی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 47، ش 1، بهار 1396، ص 27-50.
30- عباسی بیژن، همتی مرتضی، «ترکیب مجلس دوم قانونگذاری و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در آن»، فصلنامه علمی تخصصی حقوق عمومی، ش 13 پیاپی، دوره جدید، ش 1، بهار 1396، ص 78-63.
31- عباسی بیژن، اکبری مینا، «نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی ایران و آثار آن»، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، س بیست و یکم، ش 3، پاییز 1395، ص 48-23.
32- «الزام به پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح»، دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، ش 3، زمستان 1395، ص 32-27.
33- عباسی بیژن، سهرابلو علی، «شمول کسورات بازنشستگی بر فوق العاده های مصوب هیات امنای دانشگاهها»، دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، ش 4، زمستان 1396، ص 21-10.
34- عباسی بیژن، سهرابلو علی، «بین المللی شدن حقوق عمومی معاصر ؛ جلوه ها و مصادیق»، فصلنامه تحقیقات حقوق عمومی، دوره 20، ش 4، زمستان 1396، ص 211-187.
35- عباسی بیژن، حسینی الموسوی، «قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی»، فصلنامه فقه مقارن، س 5، ش 10، زمستان 1396، ص 54-17.
36- عباسی بیژن، گرجی علی اکبر و سالاری عثمان، «ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظامهای حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، س 18، ش 2، زمستان 1396، ص 71-49.
37- عباسی بیژن، حیدری مریم، «بررسی سیاستگذاری و قوانین و مقررات سلامت در آمریکا»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 48، ش 1، بهار 1397، ص 120-105.
38- عباسی بیژن، بیاتی علی، «نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانونمدار»، فصلنامه دانش انتظامی، سال بیستم، ش 3، پاییز 1397، ص 103-79.
39- عباسی بیژن، سهرابلو علی، شهسوار احسان، «رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 48، ش 3، پاییز 1397، ص 659-639.
40- عباسی بیژن، محسنی وجیهه، هاشمی سیدمحمد، جاوید محمدجواد، «تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تاکبد بر نظام حقوقی ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 20، ش 62، بهار 1398.
41- عباسی بیژن، معصومی مسعود، «جایگاه اموال دولتی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، سال ششم، ش 18، 1398، ص 166-145.
42- عباسی بیژن، آل شیخ رحیم، گرجی علی اکبر، «بررسی حقوقی و اخلاقی چالش های ناشی از آزادی سینما»، پژوهش های اخلاقی، سال نهم، ش 4، تابستان 1398، ص 48-27.3) ترجمه ی مقالات حقوقی چاپ شده در مجلات
1- ترجمه ی مقاله از زبان فرانسه به فارسی با عنوان «ریشه فراملی چند قانون اساسی»، نشریه حقوق اساسی، س نخست،  ش 1، 1382، ص 237ـ225.  
2- ترجمه ی مقاله از زبان فرانسه به فارسی با عنوان «نگرشی بر قانون اساسی فنلاند»، نشریه حقوق اساسی، س سوم، ش 5، 1384، ص 299- 281.

4) مقالات حقوقی چاپ شده در مجموع مقالات
1- «نگاهی دیگر بر ابعاد حق تعیین سرنوشت»، مجموعه ی مقالات منتشر شده به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1389، ص 208-187.
2- «بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در ایران و فرانسه»، مجموع مقالات حقوق در پرتو نظریه و کارکرد (سخنرانی های موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، تهران، انتشارات جنگل، 1389، ص 72-41.
3- «تمایزات میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی و نسبیت آنها»، ارج نامه دکتر الماسی، مجموعه ی مقالات اهدایی به استاد دکتر نجادعلی الماسی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1391، ص 814-781.
4- عباسی بیژن، اکبری مینا، «بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه ی خدمات عمومی در ایران»، اندیشه های حقوق اداری، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، تهران، انتشارات مجد، 1392، ص 235-207.
5- «نظارت دولت مرکزی بر واحدهای محلی در حقوق اداری فرانسه»، مجموعه مقالات در تکاپوی حقوق عمومی، ج 1، تهران، انتشارات جنگل، 1393، ص 387- 362.
6- «جایگاه کنگره در نظام سیاسی آمریکا»، مجموعه مقالات حقوق، جانمایه بقاع اجتماع اهدایی به استاد دکتر سیدعزت ا... عراقی، تهران، انتشارات سمت، 1395، ص 146-120.
7- »Cadre constitutionnnel«, Droit de l`Iran, Paris, LGDJ, 2017, p. 25-30.  

4) شرکت در کنگره ها و همایش های علمی داخلی و بین المللی با ارائه ی مقاله و سخنرانی  
1- همایش های داخلی 
1- تهران، 6 اسفند 1386، «جوانان و شرایط بهره گیری از حق رای» (از مقالات برگزیده ی همایش)، چاپ شده در مجموع مقالات همایش حقوق عمومی، دولت و جوانان، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390، ص 47-35.
2- تهران، 7-8 خرداد 1387، «بازنگری دروس حقوقی رشته ی علوم سیاسی»، در همایش  آموزش علوم سیاسی : چالش ها و راهکارها ، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (چاپ چکیده ی مقاله).
3- تهران، 9 خرداد 1387، «بررسی تطبیقی صلاحیت های دیوان عدالت اداری ج. ا. ایران و شورای دولتی فرانسه»، همایش دیوان عدالت اداری ؛ چالش های دادرسی اداری و راهکارها در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، چاپ شده در مجموع مقالات همایش دیوان عدالت اداری : صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، 1388، ص 209- 187.  
4- تهران، 27-26 اردیبهشت 1391، «خدمات ثبت احوال و حقوق شهروندی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ شده در مجموع مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال، ج 3، تهران، انتشارات سازمان ثبت احوال کشور، 1393، ص 130- 97.  
5- تهران، 12 آذر 1391، «نقش قوه ی مجریه در پیشنهاد قانون و تفویض اختیار قانونگذاری»، همایش قوه مجریه در حقوق اساسی ج. ا. ایران در دانشگاه شهید بهشتی، چاپ شده در مجموع مقالات همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی ج. ا. ایران، تهران، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1392، ص 158-147.
6- تبریز 18 اسفند 1395، «اصل برابری در حقوق داخلی و بین الملل»، اولین همایش نگرشی نو بر حقوق شهروندی در دانشگاه تبریز، چاپ شده در مجموع مقالات اولین همایش نگرشی نو بر حقوق شهروندی، تبریز، انتشارات ققنوس، 1395، ص 78-53.
7- تبریز 25 بهمن اسفند 1396، «جایگاه، محدودیت ها و نظارت بر انجمن های ایالتی و ولایتی یا استان و شهرستان»، همایش قانون اساسی و دولت مشروطه در نظام حقوقی ایران در دانشگاه تبریز، چکیده ی مقاله چاپ شده در مجموع مقالات همایش، 1396.

2- کنگره های خارجی
1- پاریس، 6 فوریه 2004، " Les limites du pouvoir de révision constitutionnelle "، در کنگره ی علوم انسانی یونسکو.
2- مون پولیه، 7ـ5 ژوئن 2005، 
« Le pouvoir constituant à l’époque de la monarchie absolue iranienne»، در ششمین کنگره ی حقوق اساسی فرانسه در دانشکده ی حقوق دانشگاه مون پولیه.
3-  پاریس، 27-25 سپتامبر 2008، «La modalité de l`exercice du pouvoir de révision constitutionnelle en droit iranien  »، در هفتمین کنگره ی حقوق اساسی فرانسه در دانشکده ی حقوق دانشگاه سوربون.
4-  نانسی، 28-26 ژوئن 2011، «Les règles du droit administratif dans la constitution iranienne  »، در هشتمین کنگره ی حقوق اساسی فرانسه در دانشکده ی حقوق دانشگاه نانسی 2.
5-  لیون، 28-26 ژوئن 2014، « La genèse de la République islamique d’Iran et sa Constitution du 1979 »، در نهمین کنگره ی حقوق اساسی فرانسه در دانشکده ی حقوق دانشگاه لیون 3.
8- لیل، 24-22 ژوئن 2017، « La place du pouvoir local dans la Constitution iranienne»، در دهمین کنگره ی حقوق اساسی فرانسه در دانشکده ی حقوق دانشگاه لیل.

5) مقالات و مطالبی در باره ی فرهنگ عامه و مسایل زیست محیطی استان گیلان 
1- «آیین استنه تاشی در روستای گمل لاهیجان»، مجله گیله وا، ش 58، 1379، ص 38.
2- «واژه هایی پیرامون برف و باران در روستای گمل»، مجله گیله وا، ش 60، 1379، ص 45.
3- «اول گیله گوسنده می شیه» (پژوهشی درباره ی انواع قارچ ها در جلگه و کوهستان گیلان)، مجله گیله وا، ش 62، 1380، ص 47. 
4- «واژه ها و اصطلاحات پیرامون چای و چایکاری در روستای گمل»،  مجله گیله وا، ش 66، 1381، ص 48.  
5- «ماهی مشو، آبشاری زیبا، استخری دلربا»، مجله گیله وا، ش 73 ،1382، ص 30.
6- چاپ سندی برای نخستین بار درباره ی اداره ی کارگذاری مهام خارجه لاهیجان و لنگرود در سال 1908 در هفته نامه لاهیجان، ش 20، 9 دی 1383، ص 5.
7- «آلودگی رودخانه ی لاهیجان»، هفته نامه بام سبز، ش 74، 10 اسفند 1384، ص 6.
8- «پل و کاروانسرای تاریخی بلوردکان»،  مجله گیله وا، ش 98، 1387، ص 43.
9- «قلعه ی تاریخی فیروزکوه و دشت کل مازی»، مجله گیله وا، ش 118، 1391، ص 12-10.
10- «خطر تخریب آثار تاریخی روستاهای گیلان، به بهانه  تخریب بنای بقعه گوهرکنار روستای گمل لاهیجان»، مجله گیله وا، ش 123، 1391، ص 42-41.
11- «ماهیگیری و شکار در شرق گیلان»، گیلان نامه، ج 8، 1394، ص 127-123.
12- «همسانی برخی از واژه های گویش گیلکی گالشی و زبان پهلوی»، مجله گیله وا، ش 144، 1395، ص 34-36.
13- «فعل های ترکیبی و پیشوندی در گویش گیلکی گالشی»، گیلان نامه، ج 9، 1396، ص 133-123.
14- «تهیه نمک در گیلان قدیم»، مجله گیله وا، ش 154، اسفند 1397، ص 32.

ث- فهرست درس های تدریس شده 
1- دوره ی کارشناسی رشته های حقوق، علوم سیاسی و مدیریت
حقوق اساسی (1)
حقوق اساسی (2)
حقوق اداری (1)
حقوق اداری (2)
مالیه عمومی
مقدمه علم حقوق 
رویه قضایی
کار تحقیقی (1)
2- دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق عمومی
مبانی حقوق عمومی
حقوق اساسی تطبیقی
حقوق اساسی کشورهای اسلامی
نظام های انتخاباتی
حقوق اداری تطبیقی
حقوق اداری ایران
آزادی های عمومی
سمینار


رشته ی حقوق بشر
حقوق مدنی و سیاسی
حقوق همبستگی 
حقوق کار

3- دوره ی دکترای رشته ی حقوق عمومی
حقوق بشر
نظارت بر اعمال حکومت
تحلیل مکاتب فلسفی و کلامی حقوق عمومی
تحلیل مبانی نظام ج. ا. ایران
تحلیل متون و اسناد حقوق عمومی و آرای دیوان عدالت اداری
اشکال حقوقی دولت
بررسی تطبیقی نهادهای سیاسی و اداری
.

 
1