معرفی

معرفی معاونت
باسمه تعالی
معاونت حقوقی رئیس جمهور
انجام امور حقوقی ریاست جمهوری و دولت و بررسی عضویت‌های دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، مستندسازی املاک دولت، هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و رفع اختلاف آنها، اجرای برنامه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات دولت الکترونیک، پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی و انجام اطلاع رسانی پژوهشها و آموزشهای لازم در زمینه حقوقی.

اهم وظایف:
·                  انجام امور حقوقی ریاست جمهوری و هیئت وزیران در ارتباط با مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
·                 انجام امور حقوقی محوله در مورد معاهدات، قراردادها و عضویت‌های بین‌المللی دولت در سازمان ها و مجامع.
·                 اظهار نظر حقوقی در مورد لوایح، آئین نامه ها، تصویب نامه ها و ... پیشنهادی دستگاههای اجرایی برای سیر مراحل تصویب در هیئت وزیران و کارگروههای مربوط، طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای  عالی استانها.
·                 دفاع از مصوبات دولت در هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی و شبه قضایی.
·                 تنظیم و اصلاح متن موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولتها از قبیل موافقت‌نامه‌های فرهنگی، بازرگانی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری و ... از طریق کمیسیون بررسی توافقهای بین‌المللی.
·                 پاسخ به استعلامات حقوقی و قانونی دستگاههای اجرایی و رفع اختلافهای حقوقی آنها و اجرای برنامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی.
·                 بررسی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات یا تداخل وظایف قانونی و یا نحوه اجرای آنها و همچنین رسیدگی به اختلاف های راجع به اموال و حقوق مالی.
·                 پاسخ به استعلام های حقوقی دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه نهاد در موارد تعارض و ابهام در قوانین و مقررات.
·                 هماهنگی، نظارت، ارزیابی و ساماندهی امور حقوقی دستگاههای اجرایی به ویژه در مورد روشهای انجام کار.
·                 انجام وظایفی که بطور خاص در قوانین و مصوبات دولت بر عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور محول شده یا محول می‌شود.
·                 مدیریت عمومی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و اظهارنظر در مورد وضع قوانین و مقررات جدید و اجرای برنامه قوانین و مقررات در دولت الکترونیک.
·                 ساماندهی پژوهشهای حقوقی، تأیید صلاحیت و آموزش مداوم کارشناسان و مشاورین و مدیران حقوقی دولت و دستگاههای اجرایی.
·                 تنظیم برنامه جامع پژوهشی مورد نیاز دولت در سطح قوه مجریه و دستگاههای تحت امر رئیس جمهور و نظارت بر آنها.
·                 اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهش حقوقی مورد نیاز دولت.
·                 احیای حقوق عامه با رعایت خط‌مشی‌ها و سیاستهای رئیس جمهور و دولت.
·                 پیگیری،‌ برنامه ریزی و تحقق اجرای اصول و اهداف قانون اساسی و ایجاد نظام پایش و نظارت بر تطبیق برنامه های کلان دولت با اصول مذکور.
·                 تعریف، شناسایی و توصیف «حقوق شهروندی» و تلاش در جهت نهادینه کردن این مفهوم در دستگاههای اجرایی.
·                 هماهنگی، نظارت و ارزیابی موارد عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی.
·                  ایجاد رویه های حقوقی واحد در دستگاههای اجرایی.
·                  بررسی حقوقی گزارشهای دستگاههای نظارتی (در مورد تخلفات، نارسائیها و سوء‌ جریانهای اداری و مالی در وزارتخانه ها، نهادهای انقلابی و بنیادها) و ارائه راهکارهای قانونی برای جبران و رفع اشکالات یادشده و یا تنظیم پاسخ برای دستگاههای نظارتی.
·                  ساماندهی سرمایه های حقوقی دستگاههای اجرایی و خدمات کارشناسی حقوقی در دستگاههای اجرایی.
·                  ساماندهی و نظارت بر امور دعاوی و قراردادهای دستگاههای اجرایی.
·                   ساماندهی و رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص به طرفیت دستگاههای اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از طرح پرونده ها و دعاوی در مراجع قضایی.
·                  برنامه ریزی و نظارت در امور گردآوری و نگهداری قوانین، مقررات، آرا و نظرات قاعده ساز کشور.
·                 برنامه ریزی و نظارت بر سامانه اطلاعات قوانین و مقررات از طرق مختلف از جمله: تفکیک، طبقه بندی، کد گذاری و ... قوانین و مقررات، ساماندهی آرا و نظرات قاعده ساز.
·                  برنامه ریزی و نظارت بر تجزیه و تحلیل قوانین، مقررات و آرا و نظرات و تعیین ارتباط آن با یکدیگر به منظور تشخیص و تمیز قوانین و مقررات معتبر، منسوخ، متروک، متناقض، مغایر، الحاقی، اصلاحی و ....
·                   سیاست گذاری در خصوص تهیه مجموعه های قوانین، مقررات و آراء و نظرات قاعده ساز ( موضوعی منقح و مراجع وضع).
·                  برنامه ریزی و نظارت بر انتشار و توزیع مجموعه های قوانین، مقررات و آراء و نظرات قاعده ساز تهیه شده، از طرق مختلف از جمله چاپ ، نسخه الکترونیکی، لوح فشرده.
·                  برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه الگوسازی، آموزش و نظارت و پشتیبانی به منظور مشارکت دستگاههای اجرایی در تکمیل سامانه اطلاعات قوانین و مقررات و تهیه و انتشار مجموعه های قوانین و مقررات و نیز تهیه لوایح تنقیحی.
·                  برنامه ریزی و نظارت بر مطالعات و تحقیقات و اقدامات درباره موضوعات مرتبط با تدوین، تنقیح، اطلاع رسانی، انتشار و سامانه اطلاعات قوانین و مقررات.
·                  تهیه و ارائه پیشنهادهای تنقیحی در خصوص قوانین، مقررات و آرا و نظرات قاعده ساز برای انعکاس به مراجع ذی ربط.
·           تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی و اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیر دولتی در ارتباط با وظایف.
·                  برنامه ریزی و تعیین اقدامات و گامهای اجرایی برای تحقق و اجرای اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام.
·                  نظارت مستمر و نهادینه بر اجرای صحیح قانون اساسی در حدود اختیارات رییس جمهور و قوه مجریه.
·                 احراز و اعلام موارد نقض قانون اساسی به رییس جمهور و سایر مراجع ذیربط.
·                  واکاوی پیشنهاد مصوبات دولت، طرحها و لوایح به منظور احراز میزان انطباق آن ها با قانون اساسی و حقوق شهروندی و تأثیر آنها در تحقق آن دو.
·                 تعریف روندها و تسهیل ایجاد نهادهای نظارتی مردمی و مردم نهاد برای حسن اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی.
·                  همکاری نزدیک با سایر معاونت های رئیس جمهور و دستگاههای اجرایی برای تحقق قانون اساسی و حقوق شهروندی در حوزه های تخصصی آنها.
·                 تعریف پژوهشهای کاربردی در جهت تبیین شیوه ها و میزان تحقق قانون اساسی و حقوق شهروندی.
·                  تنظیم و پیشنهاد اسناد بالادستی و پایین دستی لازم برای تحقق اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به مراجع ذیربط.
·                  ارائه مشورت به رییس جمهور و هیأت وزیران در مورد ایرادات قانون اساسی شورای نگهبان و ریاست مجلس درخصوص قوانین و مقررات.
·                  نظارت مستمر و نهادینه بر اجرا و تحقق حقوق شهروندی شناخته شده در قوانین و مقررات.
·                 نمایندگی دولت در شوراها، مجامع و سازمانهای ملی و بین المللی مرتبط با حقوق شهروندی و قانون اساسی.
·                 بررسی مستمر قوانین و مقررات موجود ملی و بین المللی و ارائه پیشنهاد های لازم در جهت اصلاح و یا تکمیل آن ها با هدف تحقق قانون اساسی و حقوق شهروندی.
·                 همکاری و تعامل نزدیک با قوای مقننه و قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و سایر مراجع قانونی برای اجرای صحیح قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام.
·                 تعامل با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آموزش های عمومی حقوق شهروندی.

پایان پیام.
1