تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت / بررسی مشکلات حقوقی ناشی از شیوع کرونا در دستگاه های اجرایی