.

نشست معاون حقوقی رئیس‌جمهور با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت جهت بررسی شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان

.
.


نشست معاون حقوقی رئیس‌جمهور با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت جهت بررسی شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان
معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه مورخ 1398/8/14با دعوت از مقامات ذی‌ربط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و نیز نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در محل دفتر معاونت حقوقی شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی و ملاحظات تشکل‌های دانشجویی را مورد بحث قرار داد و مقرر شد که موضوع در یک فرآیند کارشناسی مورد بررسی دقیق  قرار گرفته و تصمیم‌گیری شود.
 
.