.

کارگروه همکاری های حقوقی با حضور معاونان حقوقی رئیس جمهور و قوه قضائیه برگزار شد:

.
.


کارگروه همکاری های حقوقی با حضور معاونان حقوقی رئیس جمهور و قوه قضائیه برگزار  شد:
بر اساس پیشنهاد معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و موافقت رئیس محترم قوه قضائیه  نخستین جلسه کارگروه همکارهای حقوقی با حضور معاونان حقوقی رئیس جمهور و قوه قضائیه ونمایندگان دو معاونت حقوقی به منظور ایجاد و توسعه همکاری های هدفمند و پایدار با رویکردی فرابخشی و دانش بنیان در زمینه های نیاز سنجی های حقوقی، ترویج و تضمین حقوق اساسی و شهروندی، انجام پژوهش ودوره های آموزشی مشترک و تقویت تعامل در فرآیند هنجارگذاری های حقوقی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه معاون محترم حقوقی رئیس جمهور علاوه بر ضرورت افزایش همکاری های حقوقی و استمرار و توسعه آن به معرفی شرح مأموریت های معاونت و تبیین ابعاد این همکاری ها مبادرت ورزیدند.
خانم دکتر جنیدی همچنین افزودند: این همکاری های حقوقی می تواند در زمینه مطالعات نخستین مربوط به ضرورت تدوین پیش نویس لوایح ومقررات، در خصوص موضوع های مختلف ازجمله آسیب شناسی قوانین و مقررات، بررسی سازوکارهای مناسب اجرای همه جانبه اصول قانون اساسی و موازین حقوق شهروندی در فرآیند سیاست گذاری های حقوقی، تبادل دستاوردهای تحقیقاتی حقوقی، تفسیر و تنقیح قوانین و نظریه های حقوقی و برگزاری دوره های آموزشی وهمایش های علمی در سطح های مختلف صورت پذیرد.
ایشان در همین چارچوب اشاره کردندکه: کارگروه مذکوراز ظرفیت های مناسبی برای ارتقاء ابعاد و موضوع های مختلف حقوقی مانند حقوق کودکان ونوجوانان و تهیه وتدوین لایحه قانون عدالت ترمیمی وموضوع های نویافته ای مانند این ها در جهت توسعه حقوقی برخوردار است. 
پس از این، معاون محترم حقوقی قوه قضائیه ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این کارگروه به اهمیت تعاملات حقوقی و نقش آن در معرفی مناسب ابعاد ومبانی لوایح تهیه و تدوین شده اشاره نمودند. آقای دکتر مصدق سپس، بیان داشتند که: کارگروه مذکور می تواند در راستای توسعه همکاری های حقوقی وموضوع های متعددی از جمله: تنقیح قوانین، اظهار نظر در خصوص لوایح تدوین شده، ارائه نظریه های مشورتی حقوقی، تهیه وتدوین پیش نویس اصلاح قوانین و نیز لوایح، اقدام های مفیدی انجام دهد.
در ادامه اعضای کارگروه نیز به ارائه نظرات خود در زمینه اهداف این کارگروه مبادرت ورزیدند.
هم چنین، در پایان مقرر شد که:  معاونت های حقوقی رئیس جمهور و قوه قضائیه برای ساختارمند کردن همکار ی های حقوقی تفاهم نامه ای تدوین و امضاء کنند. 
 
 
.