.

صلاحیت نظارت در اجرای صحیح تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم

برای بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بورس و اوراق بهادار، نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و ....

.
.


صلاحیت نظارت در اجرای صحیح تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بورس و اوراق بهادار، نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و ....

 

دولت لایحه دوفوریتی به هدف ایجاد صلاحیت قانونی جهت نظارت بر اجرای صحیح تکالیف ناظر به احتراز از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در تاریخ 1/11/1397 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. امروز (31/2/1398)، لایحه مزبور که متضمن الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مقابله با پولشویی جهت ایجاد صلاحیت قانونی نظارت برای بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بورس و ... است، جهت بررسی دوفوریت لایحه مطرح شد. معاون حقوقی رئیس جمهور فوریت موضوع را در صحن علنی برای نمایندگان محترم مجلس تعیین نمود و نهایتاً یک فوریت آن مورد تصویب قرار گرفت و فرآیند بررسی و تصویب لایحه آغاز شد.

.