.

جلسه معاونان حقوقی و قوانین قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین

.
.


جلسه معاونان حقوقی و قوانین قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین
 
جلسه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین ، روز سه شنبه 2 دی 1399، با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی و امور  مجلس قوه قضائیه و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و اعضاء کارگروه اجرایی تفاهم نامه قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین به منظور بررسی و تقویت جنبه های مختلف اجرایی تفاهم نامه در معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه موضوع های متعددی از جمله وضعیت پیشرفت اجرای تفاهم نامه و همکاری  در زمینه تنقیح، چگونگی همکاری ها در زمینه تهیه و تدوین مجموعه های تنقیحی و سطح استفاده از ظرفیت دستگاه ها برای به انجام رساندن آن ها، نهایی کردن مجموعه ضوابط و اصول تنقیحی ، برنامه ریزی برای سپردن مدیریت دوره ای سه ماهه از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه  به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اجرای تفاهم نامه و هماهنگی در زمینه تهیه و تدوین طرح های تنقیحی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 
.