زندگینامه

بسمه تعالی

 


 
زندگینامه و سوابق علمی و اجرایی دکتر لعیا جنیدی :

پیشینه مختصر علمی و حرفه ای خانم دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور
1- پیشینه تحصیلی  و علمی
الف) در زمینه تخصصی (حقوق)
- کسب درجات کارشناسی حقوق قضایی ، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دکتری (Ph.D) حقوق خصوصی از دانشکده -- حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1379) با احراز رتبه اول در همه مقاطع
- تحصیل عنوان پژوهشگر برگزیده از میان دانشجویان دوره دکتری دانشگاه تهران :1379
- تحصیل گواهی موسسه آموزش و پژوهش سازمان ملل در زمینه حقوق بین الملل : هلند ، لاهه ، 1381
- تحصیل گواهی آکادمی حقوق بین الملل لاهه در زمینه حقوق بین الملل عمومی: هلند ، لاهه ، 1381
- تحصیل بورس علمی تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد جهت مطالعه تطبیقی قرارداد داوری در نظامهای حقوقی عرفی (کامن لا)،حقوق رومی – ژرمنی و حقوق اسلامی ، ایالات متحده ، ماساچوست ، کمبریج ، 2 8– 1381(دوره فوق دکترا)

ب) زبانهای خارجه
- آشنایی تخصصی با زبانهای انگلیسی ، عربی و فرانسه
- تحصیل گواهی زبان انگلیسی کانون زبان ایران : 1374

2- پیشینه شغلی و حرفه ای
- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران : 1379 تا کنون
- وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1378 تا کنون
- داوری در دعاوی تجاری داخلی و بین المللی
- مشاور حقوقی در پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی، نیروگاهی، تامین مالی و امور بانکی، پیمانکاری، بیع بین المللی و...
- وکالت در دعاوی تجاری و بین المللی در مراجع قضایی و شبه قضایی
- محقق و مدرس دیداری دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در زمینه داوری تجاری بین المللی : 82-1381
- محقق  دیداری دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در زمینه تامین مالی: تابستان 1386
- محقق و مدرس دیداری  دانشگاه ابرلین (اوهایو-ایالات متحده) در زمینه شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف:1387
- عضو انجمن حقوق خصوصی ایران : 1377 تا کنون
- عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان 1385 تاکنون
- عضو کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز 1387 تا کنون

3-  سوابق مدیریت دولتی
- مدیر کل اداره حقوقی دانشگاه تهران اسفند 1382 تا مهر1386
- مدیر گروه حقوق پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1386-1394
- مدیر کل اداره تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری 1392 تا بهمن 1394
- دبیر کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی عتف

4- آثار منتشره و دیگر کارهای علمی و پژوهشی
الف ) کتب:
- قانون حاکم در داوریهای تجاری بین المللی ، نشر دادگستر 1376
- نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1378
- مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ، همکاری با دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر مجید غمامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1380 و تجدید چاپ آن در 1381
- اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ، موسسه مطالعات و پژوهشی حقوقی شهر دانش :1381 و تجدید چاپ آن در 1387
- آزادی اندیشه و بیان ، همکاری با دکتر ناصر کاتوزیان و دیگران ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 1382
- حق آزادی بیان و حق توسعه، موسسه حقوق بشر دانمارک، 1383(2004).

ب) مقالات
-  تضامن و آثار و اوصاف آن ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 35 ، پاییز 1375
- تقصیر زیاندیده ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره 46 ، زمستان 1378
- تعهد به دادن اطلاعات در قراردادها با تاکید بر نظامهای کامن لا ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره 56 ، تابستان 1381
- اصل 139 قانون اساسی ایران و سیستم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت ، مجموعه مقالات همایش جنبه های حقوقی سازمان جهانی تجارت 1376
- قانون داوری تجاری بین المللی ایران از دریچه حقوق اسلامی، پژوهشنامه متین، شماره 10 ، بهار 1380
- دخالت دادگاهها در رسیدیهای داوری ، داوری نامه -1 ، مرکز داوری اتاق ایران ، 1383
-دادگاه صلاحیت دار جهت اجرای رای داور، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال سی و هشتم، شماره 2 ، تابستان 1387.
-مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده،   فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  سال سی و هشتم، شماره 4 ، زمستان 1387 .
- مفهوم اطلاعات  نهانی در معاملات سهام (با همکاری محمد نوروزی)،   فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  سال سی و نهم، شماره 2 ، تابستان 1388 .
-دارندگان اطلاعات نهانی، (با همکاری محمد نوروزی)،   فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  سال سی و نهم، شماره 3 ، 1389 .
-ر‍‍ژیم ملی اجرای آرای داوری خارجی، مجله موسسه حقوق تطبیقی ، شماره سوم، 1388 .
- جنبه های فقهی و حقوقی لایحه حمایت خانواده 1386، مجله انجمن ایرانی مطالعات زنان، تابستان 1387.
- قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی با تاکید بر ماده 968 قانون مدنی، بر منهج عدل، انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
-بررسی نظام حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان(با همکاری رحمت دشتی)، مجله بورس اوراق بهادار، شماره 7، پاییز 1388.
- قاعده استقلال شرط داوری، مجموعه مقالات بزرگداشت جناب آقای دکتر گرجی، بهمن 1389 .
- نظریه حقوق فراملی بازرگانی،  فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  سال چهل ویکم، شماره 1، بهار 1390 .
-  رژیم اجرایی کنوانسیون نیویورک، ، مجله موسسه حقوق تطبیقی ، 1390.
- اجازه وراث نسبت به وصیت زاید بر ثلث، نقد و توجیه رویه قضایی، بنیاد کاتوزیان و آموزش قوه قضاییه، 1390
- نظم عمومی در روابط بین المللی، مجموعه مقالات بزرگداشت جناب آقای دکتر الماسی، 1391.
- وصف تجریدی اسناد تجاری در رویه قضایی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  سال چهل وسوم، شماره 2، تابستان 1392 .
- خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور، (با همکاری رضا حق پرست)، حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران)، دوره 11، شماره 2، 1393. 
- قاعده تقلیل خسارات، مجموعه مقالات بزرگداشت جناب آقای دکتر اخلاقی، 1393.
- مقایسه اعتبار اسنادی با اسناد براتی، مجله حقوق بانکی، شماره 5 و 6، 1394.
- عمال قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، تحلیل مسئولیت مدیران شرکت های سرمایه در قبال دیون پرداخت نشده شرکت، (با همکاری ملیحه زارع)، مجله موسسه حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 1، 1394 .
- زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، ( باهمکاری سحر کریمی)، مجله دانش حقوق مدنی، دوره 1 شماره 7، سال 1394.
- مطالعه تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامه های الکترونیکی داوری(با همکاری رضا مسعودی)، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره  7 شماره 1، 1395.
- حمل کالا بر عرشه کشتی و مسئولیت متصدی حمل، (با همکاری سیاوش سفیداری)، فصلنامه مطلعات حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دوره 46، شماره 2، 1395.
 

ج ) تحقیقات
-  مطالعه تطبیقی قرارداد داوری در نظامهای حقوقی عرفی (کامن لا)،حقوق رومی – ژرمنی و حقوق اسلامی ، دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد،  ایالات متحده ، ماساچوست ، کمبریج ، 2 8– 1381
- اصول قراردادهای تجاری بین المللی ، همکاری با دکتر بهروز خلاقی ، موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 1376
- بیع متقابل با تاکید بر توافق بازخرید محصول ، موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 1382
- تحقیقی پیرامون عقاید حقوقدانان ایرانی راجع به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بخشی از جزوه حقوق تجارت بین المللی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 73-1372
- تحقیقی پیرامون ماده 968 قانون مدنی در ارتباط با آثار ناشی از قراردادی تجاری ین المللی بخشی از جزوه حقوق تجارت بین الملل دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 73-.1372

د) کنفرانسها و سمینارها
- اصل 139 قانون اساسی و سیستم حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، سمینار جنبه های حقوقی سازمان جهانی تجارت،  وسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تابستان 1376.
-  قانون قابل اعمال در داوری، کنفرانس بین المللی داوری، وزارت خارجه ایران، زمستان 1380.
-تعارض قوانین در داوری های تجاری بین المللی،  برنامه موسسه آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد راجع به حقوق بین الملل عمومی، هلند،  لاهه، تابستان، 1381.
- قرارداد داوری در نظامهای حقوقی عرفی (کامن لا)،حقوق رومی – ژرمنی و حقوق اسلامی ، دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد،  ایالات متحده ، ماساچوست ، کمبریج ، بهار 1382 .
- قانون مطبوعات ایران، گفتمان حقوق بشر ایران و اروپا، بروکسل، پاییز 1382
- اصول اجباری دادرسی، کنفرانس حکومت قانون،  اسپانیا، مادرید،  زمستان 1385.
-  اصل حسن نیت،  دانشگاه آزاد مشهد،  خرداد 1386 .
- فعایت حرفه ای زنان در سیستم قضایی کشورهای اسلامی، دانشگاه ابرلین، ایالات متحده، اوهایو، شهریور 1386.
- حقوق زن و اصول فقه،  کنفرانس زن و حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، پاییز 1386 .
- مطالعه تطبیقی عدالت دادرسی در نظامهای کامن لا ، رومی ژرمنی و اسلام،  کنفرانس دادرسی عادلانه، موسسه حقوق بین المللی و تطبیقی، انگلستان، لندن، دی ماه 1386.
- شیوه های جایگزین حل و فصل دوستانه اختلاف در نظامهای کامن لا ، رومی ژرمنی و اسلام، دانشگاه ابرلین، ایالات متحده، اوهایو، بهار 1387.
- حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوریهای بین المللی،  دانشگاه آمریکایی واشنگتن، بهار 1387.
- ابطال رای داور وآثار آن، کانون وکلای دادگستری مرکز، دی ماه 1387.
-شرایط صدور دستور موقت در داوری، همایش دستور موقت و داوری، اسفند 1387 .
-اجرای آرای داوری خارجی ، همایش حقوق تجارت بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و موسسه حقوق بین الملل اتریش، خرداد 1388.
-تحریم های یک جانبه علیه ایران، همایش حقوق تجارت بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و موسسه حقوق بین الملل اتریش، خرداد 1392.
- آثار برجام بر فضای کسب و کار در ایران با تاکید بر حل و فصل اختلاف, همایش کانون وکلا آلمان، فرایبورگ، آلمان، 1394.
- مقایسه رژیم حقوقی بورس اوراق بهادار و معاملات آن با دیگر  بازار ها و معاملات، موسسه حقوق تطبیقی، بهمن 1395.
- بررسی جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی وضمانت نامه های بانکی با تاکید بر رویه قضایی، اتاق بازرگانی ایران، بهمن 1395.
- اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار، سازمان بورس اوراق بهادار، اردیبهشت 1396 .
- جنبه های اساسی حقوق داوری در ایران، سمینار بین المللی حقوق ایران و فرانسه در زمینه داوری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، خرداد 1396.

ه) راهنمایی و مشاوره پایان نامه
راهنمایی و مشاوره بیش از هفتاد (70) پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در حوزه های مختلف حقوق تجارت،  حقوق تجارت بین الملل، داوریهای بین المللی و مالکیت فکری

و ) تجربه تدریس :
تجربه تدریس دروس ذیل در دانشگاه های مختلف تهران ، از جمله دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،   پردیس کیش دانشگاه تهران، دانشگاه مفید، دانشگاه امام صادق...)
روش تحقیق: دوره کارشناسی
حقوق تجارت :دوره کارشناسی
حقوق بین الملل خصوصی : دوره کارشناسی
حقوق داوریهای تجاری بین المللی: دوره کارشناسی ارشد
حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی: دوره کارشناسی ارشد
حقوق تجارت: دوره کارشناسی ارشد
حقوق تجارت بین الملل: دوره دکتری
حقوق تجارت تطبیقی:دوره دکتری
حقوق تجارت پیشرفته : دوره دکتری


 
1