1399/9/26 چهارشنبه

نشست معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس سازمان ثبت احوال و تنی چند از استانداران از طریق ویدئو کنفرانس