1399/12/27 چهارشنبه

آیین امضاء تفاهم نامه مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی رئیس جمهور